Print this page

Oсигуряване на присъствието на представител на Община Стара Загора при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

pdfОписание на услугата48.08 KB  

pdfЗаявление835.24 KB  

Документи, които се прилагат към заявлението:
1. Влязло в сила Разрешение за строеж - копие;
2. Обобрен ПУСО (план за управление на строителните отпадъци) - 1 екз.;
3. Одобрен ПБЗ (план по безопасност и здраве) - 1 екз., когато:
- строително - монтажните работи, които ще се извършват при строителството са свързани със специфични рискове за безопасността и здравето на работещите и ще се извършват видове работи, посочени в чл. 9 ал. 2 от Наредба № 2от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- има наличие на производствени дейности на или в непосредствена близост до строежа;
- е планирана продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни;
- е планирана възможност за работа на повече от 20 работещи едновременно;
- е планиран обем работа за повече от 500 човека. 
4. Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя в зависимост категория и вида на строежа и съгласно чл. 14 от Закона за Камарата на строителите;
5. Договор за авторски надзор с проектанта.


Срок: 1 ден


Такса:
Таксата за осигуряване на присъствието на представител на Община Стара Загора при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, на основание чл. 157, ал. 2 от ЗУТ:
- За сгради – 0.10 лв./кв.м. застроена площ, но не по-малко от 10.00 лв. и не повече от 100.00 лв.;
- За огради и строежи на техническата инфраструктура – 0.10 лв./линеен метър, но не по-малко от 10.00 лв. и не повече от 100.00 лв.
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...