Print this page

Постъпили материали за Заседание 24, което ще се проведе на 27.07.2017г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 231.12 KB

Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 229.27 KB

pdfПриложение 1178.38 KB

Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Вносител: Кольо Димов – Общински съветник

pdfПредложение 128.02 KB

Актуализация на бюджета на община Стара Загора за 2017 г. във връзка с необходимостта от изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии
Вносители: Кольо Димов, Даниела Лекина, Иван Митров, Климент Пенчев и Валентина Бонева– Общински съветници

pdfПредложение 214.46 KB

Разходване на средства, натрупани по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 240.11 KB

Обществен пътнически превоз по автобусни линии от общинската транспортна схема
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 359.79 KB,

pdfПриложение 1202.88 KB

Предоставяне на медицинска апаратура от „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД на „Комплексен онкологичен център -Стара Загора“ ЕООД, срещу прихващане на задължение
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 335.45 KB

Поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение190.29 KB

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 304.37 KB,

pdfПриложение 1335.8 KB

Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 304.45 KB

pdfПриложение 1502.92 KBpdfПриложение 2767.86 KB

Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година в Община Стара Загора и определяне на детски градини за средищни за 2017/2018 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 253.34 KB

pdfПриложение 1318.39 KB

Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2017/2018 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 247.94 KBpdfПриложение 1143.74 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“- гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 321.84 KB

Удължаване срокът за завършване и въвеждане в експлоатация на обект, съгласно Договор № №2544/20.10.2015г. с предмет учредяване право на строеж за изграждане на „Заведение за хранене и развлечения“ в УПИ V7134 , кв. 334а по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение268.68 KB

Обявяване на имот за частна общинска собственост и продажба на сграда - бивше кметство, с. Пшеничево, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 274.63 KB

Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.338 и на част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 327.58 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ Х248 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 191.85 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ V476 в кв. 45 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 190.43 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ374 в кв. 29 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 193.49 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ І169 в кв. 13 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 193.68 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ № 10 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 218.66 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура – север“, бл. 69 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 216.76 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 216.26 KB

Продажба на УПИ ІVоб., коо, кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора, кв. „АПК“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 321.62 KB

Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.204.692, землище на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 243.59 KB

Продажба на УПИ IX181, кв. 81 – „Лозенец – разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 246.63 KB

Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVІІ312 в кв. 50 по плана на с. Християново, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 193.76 KB

Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХХII409 в кв. 18 по плана на с. Арнаутито, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 273.21 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 247.55 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 247.37 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 247.96 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.06.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 358.25 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 005002 в местност “Аджалар“ по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-287 от 20.06.2017г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 355 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и ПУП – План за застрояване в частта му за ПИ №№ 68850.204.697, 68850.204.698 и 68850.204.699 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, Заявления №№ 19-06-295/ 27.06.2017 г., 19-06-296/ 27.06.2017г. и 19-06-297/ 27.06.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 361.31 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.14 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.61 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.2 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатори 68850.256.51 и 68850.256.52, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.45 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.313.601, местност “Съборената кюприя“, землище гр. Ст. Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.56 KB

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на ел.захранващ кабел за подобект: Ново външно ел.захранване на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила“, с. Преславен, Община Стара Загора, през ПИ 000184 – „полски пътища“, ПИ 000192 - „полски пътища“ и ПИ 000350 – „пасища, мери“ в землище – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-02-4320 от 14.06.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 352.57 KB

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.210.64 - „за селскостопанск, горски, ведомствен път“ и част от ПИ с идентификатор 68850.210.696 - „друг вид земеделска земя“ в местност “Курбанова чешма“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-2851 от 20.06.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 361 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект „Оптична кабелна мрежа - с. Колена – с. Дълбоки – с.Оряховица – с.Братя Кунчева, Община Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-06-282 от 14.06.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 352.31 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 106023 в местност „Стаев трап“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-271 / 06.06.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 319.22 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.256.59 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-298 от 27.06.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 317.36 KB

Създаване на самостоятелен център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория «Ю. Гагарин», Стара Загора чрез изваждане от състава на Общинския Център за подкрепа за личностно развитие.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 228.99 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ8 в кв. 57 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 190.59 KB

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ II–4350а в кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора.
Вносител :Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 369.09 KB

 Материали, постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Промени в състава на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Михаил Михайлов –Председател на ВрК

pdfПредложение 202.72 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ54 в кв. 9 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 191.78 KB

Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение за обект „Оранжерия за производство на зеленчуци, реконструкция на котелно помещение и подпорна стена“ в УПИ ІІІ-5729, кв.12“Индустриален“/представляващ поземлен имот № 68850. 523. 5729 / през поземлен имот № 68850. 523.15 /представляващ част от УПИ VІ – зеленина в кв. 11“Индустрия“/ по заявление вх. № 10 – 02 – 4571/23.06.2017г.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 309.28 KB

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация в следния обхват: за УПИ ХХХV - 4705, УПИ ІІІ - 97 в кв. 608 и улица с о.т. 4753 - о.т. 4754 по плана за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-1840/29.09.2011г. на Кмета на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 316.13 KB

 Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-31/17.07.2017 г
Вносител: Таньо Брайков Танев – председател на Общински съвет Стара Загора

pdfПредложение 215.97 KB

pdfСтановища на Постоянните комисии631.97 KB

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...