Print this page

Постъпили материали за Заседание 28, което ще се проведе на 18.12.2017г.

Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 315.19 KB

pdfПриложение426.61 KB

pdfПредложение към Наредбата 130.81 KB

Изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование – първо четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 443.48 KB,

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г.
Вносител: Валентина Бонева – общински съветник

pdfПредложение 142.93 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен клуб по плуване Верея“, СНЦ „Спортен клуб по плуване - Траяна“, СНЦ „Спортен клуб плуване - Берое - Стара Загора“ и СНЦ „Спортен клуб по плуване и водно спасяване - Августа“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 406.79 KB

Предоставяне безвъзмездно за управление на имот - публична общинска собственост на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 391.3 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Диабет“ гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 317.06 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Съюз на инвалидите в България”.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 388.16 KB

8. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан за 2018г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 235.82 KB

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – Язовир с.Сладък кладенец, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 246.65 KB

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – Язовир с.Михайлово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 246.94 KB

Учредяване право на пристрояване – разширение на Магазин за хранителни стоки и Кулинарен магазин в имот с идент. № 68850.503.53 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3053, кв. 5502 по ПУП на гр. Стара Загора).

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 201.53 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ5507 в кв. 291 по ПУП на гр. Стара Загора, чрез замяна.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 339.89 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 9 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 263.22 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ565,7125,Оо,паркинг в кв. 133 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 193.25 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ851 в кв. 68 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 191.68 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV51,52 в кв. 7 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 194.1 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 218.87 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура юг“, бл. 56 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 218.67 KB

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 194.07 KB

Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.512.242, находящ се в кв. „Лозенец“, град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 193.45 KB

Продажба на УПИ XVIIобщ. в кв. 46 по ПУП на с.Маджерито, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 202.87 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 361.26 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 361 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 361.08 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 361.08 KB

Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.67.8, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.67.8 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-466/ 14.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 359.41 KB

Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.68.7, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.7 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-465/ 14.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 359.84 KB

Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 68850.68.25, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.25 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-467/ 14.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 359.35 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.196.2 в местност “Сейрекова нива“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-480 от 21.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.196.2, местност “Сейрекова нива“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 360.73 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 074015 в местност „Грамадите“ по КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-475 от 20.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 241.3 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 000204 по КВС на землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във, връзка със Заявление рег. № 19-06-464 от 14.11.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 355.26 KB

Попълване съставите на постоянната комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция и постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания.
Вносител:Николай Диков- общински съветник

pdfПредложение 131.31 KB

Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатори 6850.513.49, 68850.513.52, 68850.513.55, 68850.513.57, 68850.513.62, 68850.513.69, 68850.513.77, 68850.513.78, 688850.513.89, 68850.513.92, 68850.513.97, 8850.513.99, 688850.513.100, 688850.513.110, 688850.513.111, 688850.513.112, 68850.513.113, 68850.513.390, 68850.513.391, 68850.513.6194, 68850.513.6743, 68850.513.6749, 68850.513.7041 и 68850.513.7048 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ №№ I – 7128, II – 7129, III – 7133, IV – 7134, V -78, VI – 7132, VII – 7135, VIII – 111, IX – 113, X – 7136, XI – 112, XII – 7137, XIII -7138, XIV -7139, XV -7140, XV -391 и XVII -390 в нов квартал 832 по плана на гр. Стара Загора – Заявление вх.№ 10-33-414 от 06.12.2017 г.
Вносител: Янчо Калоянов – Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение388.89 KB

Придобиване в собственост на сграда, построена върху имот общинска собственост в с. Руманя, Община Стара Загора, промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2017 година
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 252.45 KB

Вземане на решение за удължаване срока на договора за управление на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора до провеждане на конкурс за избор на управител
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

pdfПредложение 302.58 KB

Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално развитие – Стара Загора
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

pdfПредложение 205.97 KB

Промяна на комисията за картотекиране по чл. 11, ал. 1 от НРУУРОЖИ
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

pdfПредложение 299.3 KB

Определяне на представител на Община Стара Загора за включване в комисията за изготвяне на областна здравна карта
Вносител: Тунджай Йозтюрк –Председател на ПК по здравеопазване

pdfПредложение212.09 KB

Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 326.46 KB

Учредяване право на пристрояване за изграждане на тераса към апартамент, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Слънчева“ № 5
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 197.25 KB

Допълване на дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие, Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 257.25 KB

Одобряване на Подробен устройствен план -Парцеларен план и специализирана план - схема за обект „Оптична свързаност на РАТЦ „ЗОРА“ и RSU „КОЛЬО ГАНЧЕВ“, с местоположение - землищата на гр. Стара Загора и с. Хрищени.
Вносител: Янчо Калоянов – Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 322.1 KB

Решение за одобрение на задание за Общ устройствен план на община Стара Загора на основание чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията и възлагане изработването на проект за Общ устройствен план на Община Стара Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; Протокол № 51, т.1.7 на ЕСУТ, общ. Стара Загора.
Вносител: Янчо Калоянов – Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 346.81 KB

Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за част от квартали: 327, 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688, III - 1515, IV - 8710 и V - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във врзка с чл. 134, ал. 2 и частично по чл. 16 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх.№ 10-33-426 от 13.12.2017 Вносител: Янчо Калоянов – Зам.-кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение377.24 KB

pdfСтановища на Постоянните комисии418.67 KB

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...