Print this page

Постъпили материали за Заседание 21, което ще се проведе на 27.04.2017г.

Полагане на клетви.

Освобождаване на Емил Маринов Христов като Председател на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Методи Пенчев – Зам.-председател на ОбС

pdfПредложение72.31 KB

pdfЗаявление 71.46 KB

Избиране на Председател на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Методи Пенчев – Зам.-председател на ОбС

pdfПредложение154.16 KB

Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение301.71 KB

pdfПриложение 1 183.12 KB

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение204.72 KB

Предоставяне на капиталов трансфер на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора и промяна в инвестиционната програма.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение226.32 KB

pdfПриложение 1201.54 KB

Отпускане на субсидия за финансово подпомагане на „СБАЛПФЗ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение228.42 KB

Поемане на задължение в размер на 75 000,00 лв. (седемдесет и пет хиляди лева) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 154.44 KB

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение322.09 KB

Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ОДОБРЯВАНЕ КАНДИДАТА д-р ТОДОР ДРАГАИЕВ РАЕВ, класиран на първо място в конкурса ЗА УПРАВИТЕЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - I“ ЕООД СТАРА ЗАГОРА, с ЕИК:123515149
Вносител: Даниела Лекина –Общински съветник

pdfПредложение 181.22 KB

Вземане на решение, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,т. 5 от ТЗ, във вр. с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването, Общински съвет Стара Загора, за УТВЪРЖДАВАНЕ като класиран на първо място в конкурса, обявен с Решение № 718 от 30.01.2017г. на Общински съвет Стара Загора, ЗА УПРАВИТЕЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ - ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-I ЕООД, с ЕИК:123515448, със седалище и адрес на управление град гр. Стара Загора 6000, ул. Руски №62, кандидата д-р ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ЛИСИЧКОВ, с ЕГН:........., и ВЪЗЛАГАНЕ сключването на договор за управление със същия.
Вносител: Стефан Анков –Общински съветник

pdfПредложение 147.16 KB

Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора за провеждане на търг за продажба на 6 броя тролейбуси.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 332.97 KB

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение353.33 KB

Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение384.94 KB

Одобряване на промени в структурата и увеличение на числеността на отрасъл «Образование» в местните бюджетни дейности финансирани към общинските отрасли на Община Стара Загора, считано от 01.05.2017 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение428.43 KB

Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Тежкоатлетически спортен клуб Аполон“ гр.Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 391 KB

Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2016 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 273.24 KBpdfОтчет 205.72 KB

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2016 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 444.67 KB

Отпускане на еднократна парична помощ на членове на дружество „Военноинвалид“
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение103.63 KB

Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на Г. Ж. Тодорова – наследник на починалия Ж. Т. Стайков
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение 184.38 KB

Застраховане на недвижими имоти - частна общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение180.93 KB

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Овчарник № 1, със застроена площ от 79.00 кв.м., находящ се в кв. 37,УПИ VІІ „Дом за душевно болни“, съгласно АОС № 04041/13.01.2005 год.- сграда на трудово лечебно стопанство в с. Лясково, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение191.11 KB

Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 13 – Плувен басейн, УПИ I училище, кв.170.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 319.35 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ221 в кв. 58 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение192.78 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV279 в кв. 47 по ПУП на с. Яворово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение194.42 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV277 в кв. 47 по ПУП на с. Яворово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение193.55 KB

Продажба на лек автомобил марка Рено, модел Лагуна, собственост на Регионален исторически музей – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение234.08 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 9, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 25, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение218.41 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ бл. 20, вх. 0, ет. 1, апартамент №2 на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение218.46 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул.“ Любен Каравелов“ № 3, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 218.15 KB

Продажба на УПИ ХІІІ1350, кв. 41-а по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Георги Сава Раковски“ № 91
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение327.05 KB

Продажба на УПИ VIІ и УПИ VIIІ в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение265.59 KB

Продажба на урегулиран поземлен имот ІІобщ., кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение256.65 KB

Продажба на имоти с №№ 003001; 004002; 021011; 036001; 079032; 089003; 090008; 091006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Остра могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение285.11 KB

Продажба на имоти с №№ 023007; 026001; 029003; 032039; 034012; 048017- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение203.48 KB

Продажба на имоти с №№ 000023, 000045, 000081; 000095 и 000111 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска могила, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение202.12 KB

Продажба на имоти с №№ 070017, 071016, 073001 и 089001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение201.6 KB

Продажба на имоти с №№, 131007, 148005, 150005 и 151003 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение201.42 KB

Продажба на имот с № 000020 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Подслон, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение189.82 KB

Продажба на имоти с №№ 013013; 024018; 028016; 028049; 028050; 037051; 037052; 041024; 043021; 048007; 049023- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение217.77 KB

Продажба на имот с № 000334; № 000508; № 000584; № 000597; № 000600; № 000634; № 000673; № 000701; № 001050; № 001060; № 001070; № 002001; № 002003; № 002004; № 002005; № 002006; № 002007; № 002010; № 056041 и № 059001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение230.55 KB

Продажба на имоти с №№ 000444, 112003, 136014 и 175005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пъстрово, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение202.15 KB

Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 5070/ 29.12.1990г. в обхват: УПИ ІІ - КЖС, от кв. 513
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение209.7 KB

Разрешение и предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 97/ 25.01.1999г в обхват: УПИ ХІ-1034, КОО и УПИ Х - Жил. стр-во в кв. 54а
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение198.41 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.161.71 в местност „Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-145 от 21.03.2017 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение356.62 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.65.27 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-111 от 21.03.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение356.22 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.65.28 в местност „Орта бозалък“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-110 от 21.03.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение355.94 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 048035 в местност „Алваджи кайнак“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-109 от 21.03.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение355.65 KB

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.313.601 в местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-108 от 01.03.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.313.601, местност “Съборената кюприя“, земл. гр. Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение361.68 KB

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 853 по Протокол № 20 от 30 март 2017год. на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 353.63 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.256.90 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-114 от 07.03.2017год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение317.31 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.13.3 в местност “Таушанджик“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-100 от 24.02.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение317.27 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.258.146 в местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ I-143 в кадастрален район 258 по КККР на гр. Стара Загора, Заявление р. № 19-06-164/ 30.03.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение319.21 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения за ПИ № 086033, ПИ № 086034, ПИ № 086035 и ПИ № 086036 в местност „Клюнка“ от землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-40/ 25.01.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение316.85 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.138.8 в местност “Герена“ по КККР на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение356.92 KB

 

Материали, постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Учредяване безвъзмездно право на строеж на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ АВГУСТА ТРАЯНА“ гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение282.46 KB

Предложение за одобрение на решението на Постоянната комисия по социална политика за съфинансиране на проект „Изграждане на безплатна градска мрежа за свързани устройства /умен град/ в град Стара Загора“ на Сдружение с нестопанска цел „Заралаб“ – Стара Загора.
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение108.64 KB

Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „ Превенция и профилактика на проблеми свързани с опорно – двигателния апарат при децата, хиподинамията и наднорменото тегло“ на Ротари клуб – Стара Загора съвместно с Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика

pdfПредложение104.4 KB

Произвеждане на местен референдум за отчуждаване на частните имоти в квартал „Бедечка“, по реда на Закона за общинската собственост, за изграждането на парк.
Вносител: Общински съветници в Общински съвет Стара Загора

pdfПредложение2.6 MB

 

pdfСтановища на Постоянните комисии501.04 KB

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...