Кмет на Община Стара Загора

Живко Веселинов Тодоров

 Стая 201 

Телефон (042) 614 652,  918 652, 600 105

Факс (042) 601 103

Електронна поща mayor@starazagora.bg  

Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2 

 

Приемен ден
Кметът Живко Тодоров всеки месец има редовни приемни дни за граждани. Необходимо е предварително записване в Центъра за информация и услуги на Община Стара Загора.

Заявление за приемен ден

Програма за управление на община Стара Загора за мандат 2015-2019 година
 
Акценти от отчета на Кмета на община Стара Загора
 
Отчети
 
Кметът на Общината:
 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация и кметствата;
 4. назначава и освобождава от длъжност заместник кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
 7. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 8. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
 9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, кметските наместници, заместник-кметовете, секретаря на общината и други длъжностни лица, като координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
 11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 12. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 13. председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
 14. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им;
 15. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 16. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 17. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 18. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 19. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 20. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 21. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като възлага това на определени длъжностни лица;
 22. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно действащата нормативна уредба на основание чл. 2, ал. 2 от ЗДСл.;
 23. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл.;
 24. утвърждава длъжностното и поименното разписание на служителите в общинската администрация и дейностите към нея;
 25. прави периодично публичен отчет пред населението на общината за изпълнение на програмата му;
 26. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 27. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...