Отдел "Култура и туризъм"

Отдел „Култура и туризъм":

 • разработва и участва в програми и проекти за развитието на туризма в общината;
 • съдейства за развитие на културния туризъм в общината чрез оптимално използване на богатото културно наследство и традиции, адаптиране и социализиране на местните културни паметници и включването им в европейските и национални културни маршрути; подпомага дейностите по издирване на фолклорното наследство, етнографията, краезнанието и родознанието на територията на общината;
 • участва при разработването и създаването на условия за изпълнението на проекти и програми с културна насоченост; координира работата по международни проекти, касаещи между културното сътрудничество и обмен;
 • организира и реализира изпълнението на общинската културна политика;
 • проучва, планира и анализира развитието на културните дейности в общината и създава условия за тяхната реализация;
 • осъществява пряка връзка и взаимодействие на държавната и местната власт с културните институти, творчески сдружения, неправителствени организации и др.; осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата и съдейства за приложението на действащата нормативна уредба в областта на културата;
 • извършва експертна дейност и координира работата на общинските и регионални културни институти; оказва методическа помощ в дейността на народните читалища от общината;
 • организира и обезпечава щатно дейностите на общинските и регионални културни институти, съобразно тяхната специфика, функции и нормативни изисквания;
 • осигурява финансирането на местните и държавни дейности по културата, организира, ръководи и контролира финансовата дейност на дейностите във функция „Култура", следи за спазването на финансовата и бюджетна дисциплина; участва при разработването на бюджета на функция „Култура" за съответната финансова година;
 • осигурява условия за здравното обслужване и безопасни условия на труд в общинските и регионални институти и дейности; грижи се за изграждане и поддържане на материално-техническата база на културните институти и народните читалища на територията на общината;
 • разработва предложения за извършване на основни ремонти на предоставения за културни нужди сграден фонд;
 • води кореспонденцията и осъществява цялостната координация при наемането и използването на залите за универсална сценична дейност;
 • планира, разработва и организира изпълнението на Културния календар на общината и осъществява контрол при неговото изпълнение;
 • осъществява оперативното планиране на културните дейности и изготвя седмичния Културен афиш за Община Стара Загора;
 • организира отбелязването на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар; организира провеждането на местни, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната политика на общината;
 • съдейства за регистрирането, защитата, съхранението и опазването на културно-историческото наследство на територията на общината; възлага и контролира извършването на реставрационни дейности, свързани с опазването на паметниците на културата в общината;
 • координира и съорганизира прояви с междуетнически характер и съдейства за равностойното участие на отделните етноси в общия културен процес на общината;
 • регистрира местните поделения на вероизповеданията на територията на общината и отговаря за изрядността на водения за целта регистър; следи за спазването на нормативната уредба, регламентираща дейността на вероизповеданията;
 • насърчава и подпомага развитието на младите таланти и дарования в общината съвместно с другите специализирани институции и организации като инициира и организира програми и събития с такава насоченост;
 • целенасочено работи за постигане на териториална децентрализация на културните дейности и инициативи в рамките на цялата община.

Телефони за контакт
Отдел "Култура и туризъм"

Документи
pdfПравилник за дейността на отдела227.46 KB

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...