Транспорт и Екология

 

pdfОбява107.07 KB09/03/2018, 11:15

 

    Обект № 1                        Обект № 2                                Обект № 3

obekt 1  obekt 2  obekt 3

 

      Обект № 4                            Обект № 5                      Обект № 6

obekt 4  obekt 5  obekt 6

 

           Обект № 7                      Обект № 8                        Обект № 9

obekt 7  obekt 8  obekt 9

 

                  Обект № 10                  Обект № 11

obekt 10  obekt 11

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев”, в УПИ I за училище кв.127 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев“ № 82"

pdfРешение137.65 KB05/04/2018, 12:44

pdfОбявление193.33 KB05/04/2018, 12:44

pdfДокументация за участие843.51 KB05/04/2018, 12:44

pdfТехническа спецификация397.78 KB05/04/2018, 12:44

pdfТехническо задание253.06 KB05/04/2018, 12:44

pdfПроект на договор610.89 KB05/04/2018, 12:44

pdfЕЕДОП - в електронен вид94.37 KB05/04/2018, 12:44

docОбразец АН49.5 KB05/04/2018, 12:44

docОбразци на документи170.5 KB05/04/2018, 12:44

docСтановище за извършена проверка206 KB05/04/2018, 12:44

docСтановище за осъществен контрол93.5 KB05/04/2018, 12:44

docСтановище за осъществен контрол92 KB17/04/2018, 16:35

pdfРазяснение по процедурата404.95 KB20/04/2018, 13:35


pdfРешение за изменение146.86 KB20/04/2018, 14:42

pdfДокументация за участие - изменена838.32 KB20/04/2018, 14:42

pdfТехническа спецификация - изменена394.74 KB20/04/2018, 14:42

pdfОписание на промените98.96 KB20/04/2018 14:42

 

pdfРазяснение по процедурата350.41 KB27/04/2018, 17:18


pdfОтваряне на ценови оферти161.73 KB20/06/2018, 16:00
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/05/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/05/2018
Час: 14:00

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

pdfПротокол № 1184.29 KB16/05/2018, 15:54

pdfПротокол № 2297.65 KB10/07/2018, 15:42

pdfПротокол № 3156.03 KB10/07/2018, 15:42

 

Доклад

pdfДоклад348.35 KB10/07/2018, 15:43

 

Решение

pdfРешение № 10-00-1096170.87 KB10/07/2018, 15:43

 

Договор 

pdfДоговор № 17782.1 MB18/10/2018, 10:15

pdfПриложение - ценово предложение699.42 KB18/10/2018, 10:15

pdfПриложение - техническо предложение 1 част32.74 MB18/10/2018, 10:15

pdfПриложение - техническо предложение 2 част29.71 MB18/10/2018, 10:15

Една от водещите общини на Балканите - Стара Загора, получи поредното признание по време на годишните награди Balkan Business Awards 2018. Призовото място е в категорията на „Голяма община с принос към развитието на бизнеса в региона".

Международно жури от експерти и ресорни журналисти даде своите оценки за значимите бизнес постижения на Балканите, съобщиха организаторите. Церемонията по връчване на отличията бе снощи, а призът прие зам.-кметът Красимира Чахова.

Стара Загора е сред желаните инвестиционни дестинации в Европа и една от водещите общини на Балканите. Още в началото на 2018-та Международната рейтингова агенция Standart & Poor’s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Общината на „ВВВ-“, със стабилна перспектива. Потенциалът на областния град бе оценен и от fDi Magazine – издание на Файненшъл Таймс.

В началото на годината Стара Загора заe първо място и в престижна класация за най-обещаващи инвестиционни дестинации в Европа, в категорията „Малки региони на бъдещето – ефективност на разходите“. Градът е с едни от най-ниските такси за битови отпадъци и данък сгради не само в страната, но и в Централна и Източна Европа. Коефициентът на безработица през 2016 г. достига 6%, което е под средното за страната. Производителността на труда в Стара Загора е с 23% по-висока от средната производителност за страната.

Регионът на Стара Загора е с най-висок БВП на глава от населението, единствено след столицата София.

С помощта на държавата Общината започна изграждането на индустриална зона „Загоре“, а това дава нов тласък за развитието на региона и утвърждаването му като един от водещите в икономиката на страната.
IMG 2854 IMG 2856 IMG 2857
08.03.2018 г.
Международна среща дискусия „Устойчивият и природосъобразен начин на живот „ ще се проведе в Стара Загора на 12 март 2018 г. (понеделник),от 10.00 часа в конферентна зала „Загора“ на хотел „Сити“.
Форумът е по проект „Бъди устойчив, не изхвърляй бъдещето си“ на СНЦ „Академия на успеха“ в партньорство с Превантивно-информационния център по зависимости към Община Стара Загора. В него ще участват 31 младежки работници и младежки лидери от 10 държави (Полша, Испания, Словакия, Кипър, Гърция, Италия, Чехия, Литва, Турция, България), които са в Стара Загора от 7 до 14 март 2018 г. за обучителен курс по програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 на Европейската комисия, администрирана за България от Центъра за развитие на човешките ресурси.
Устойчивият и природосъобразен начин на живот, като основна тема на срещата, ще провокира останалите поканени участници - доброволци от Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда“, представители на други местни младежки организации, на Тракийски университет, Народно читалище „Родина-1860“, Център за подкрепа на личностното развитие към Община Стара Загора, Международен младежки център, СНЦ „Зелени Балкани“, Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“ да споделят добри практики и нови идеи, да представят актуални постижения в сферата на екологията, рециклирането, използването на екологични материали в работата, оползотворяването на отпадъчни материали за творчество, съзидание и за други приложения.
Срещата ще бъде модерирана от Йордан Гочев, бакалавър по специалността „Екология и опазване на околната среда“ на Тракийски университет и доброволец към клуб „Дарители на надежда“. Той, освен че ще представи екологични постижения, актуални за регион Стара Загора, с интерактивни методи ще подпомага търсенето на отговори от всички участници за младежки перспективи, за устойчивост, за бъдеще с премерен риск.

Младежите от клуб „Дебати“ от Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) към Община Стара Загора се представиха отлично на Националния дебатьорски форум 2018 . Старозагорските участници, с ръководител Станка Стойчева, се включиха активно във форума организиран от Асоциация „Дебати“ България, който се проведе в Бургас.
През годините той се е утвърдил като една от най-търсените възможности от студенти, ученици и учители от цялата страна, които искат да подобрят уменията си за презентиране и говорене пред публика.
Тази година дебатьорските групи бяха определени според броя на участниците. Всички те имаха възможността да преминат обучения на български или английски език в студентски или ученически формат.
Двама представители от Старозагорския клуб стигнаха до финал – Радослав Благоев и Илиан Стратиев във формат „Британски парламент“ на български език. Те достойно заеха второ и четвърто място като членове на отборите на „Откриващото правителство“ и „Закриващата опозиция“.
Всички участници се включиха в обучителните модули и тренировъчните дебати. Борис Върбанов затвърди своите умения във формат „Британски парламент“, а Румяна Петрова, Мая Ангелова и Явор Иванов усвояваха изискванията на формат „Световни училища”.
В Националния форум участваха над 300 души от клубовете по дебати от цялата страна. Различните модули се провеждаха в Бургаския свободен университет, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, ОУ „Александър Георгиев- Коджакафалията“ и в Експозиционен център „Флора“.
Старозагорският Клуб „Дебати“ е официално асоцииран към Асоциация „Дебати“ България, а по време на форума, младежите получиха своите членски карти.

1232

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-24/02.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Казанка, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 742 от 17.06.1983 г., в частта му за УПИ XII135 и Заповед № 2789 от 29.10.2008 г., в частта му за УПИ XV135, кв. 12, като вътрешно-регулационните линии на УПИ XII135 И УПИ XV135 бъдат поставени в съответствие със имотната граница на ПИ № 135 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - етаж 5, стая 519.

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0294 „Заедно за независим живот“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, община Стара Загора обявява набиране и подбор на кандидати за длъжността Личен асистент.


За Лични асистенти могат да кандидатстват лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО и които са:

• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление /по образец/ - docxПриложение 158.24 KB;
• документ за самоличност /копие/;
• автобиография;
• документ за придобитата образователна степен /копие/;
• служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда /ако кандидатът е безработен/;
• служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
• служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;
• пенсионно разпореждане /само за кандидат, придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
• копие от удостоверение за преминато обучение;
• Декларация лични данни /по образец/ - docxПриложение 256.51 KB;

 

Подборът се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Стара Загора и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.


Подборът протича в два етапа:

• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
• Събеседване.

 

    До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
   Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
    След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати. Списъкът се публикува на интернет страницата на община Стара Загора.
    Документите се подават лично всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в срок от 07.03.2018г. до 20.03.2018г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 7, стая 719.
    Допълнителна информация относно подбора на тел. 042/614 872 и 042/614 879.
Община Стара Загора и Туристическо дружество "Сърнена гора" организират първия за тази година общоградски поход. Той е посветен на Международния ден на жената и ще се проведе на 8 март, четвъртък, от 10:00 часа. Сборен пункт е паркинга над болница "Тракия", в подножието на Аязмото, до бариерата. Маршрутът преминава в посока Дъбрава, следва обиколка на Аязмото, езеро "Загорка" и завършва при Стария чинар. Продължителността е около 2 часа, с лека трудност. Водач на групата е Стефка Божинова от ТД "Сърнена гора". Със съдействието на ТД "Сърнена гора" и Община Стара Загора е организирана почерпка на Стария чинар, около 12:30 - 13:00 часа. Очакваме Ви! За допълнителна информация: тел. 0882 966 462 (Ваня Петкова, Секретар на ТД "Сърнена гора"). Забележка: При дъждовно време походът няма да се състои. 07.03.2018 г.
Мини Академия за родители БЕЗПЛАТНО в Стара Загора

17 март, събота, 9:30 часа, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Организаторите канят всички настоящи и бъдещи родители в Стара Загора на безплатна среща с едни от най-добрите специалисти в отглеждане на деца. Всичко за здравето, възпитанието и образованието на децата от 0 до 7 години в един съботен ден.

Практически лекции

● Посрещане на бебето и първите дни у дома

● Първа помощ при нараняване, задавяне и други стресови моменти

● Ранно детско развитие чрез игра и движение

● Всичко за тръшкането

● Ранни маркери за изоставане в развитието на детето

● Ролята на родителя и как тя се променя през различните етапи

Лични консултации

Специалистите ни ще са на разположение и за лични консултации, извън лекциите, за да отговарят на въпроси и да дават конкретни насоки.

Големи награди

Не бързайте с покупките за бебето преди Мини Академията, защото можете да спечелите много полезни продукти на място. Всяка регистрация за събитието дава шанс за награди.

Малки удобства- безплатна вода, кафе, млека и други удобства, които да направят деня на родителите още по-приятен.

А срещата с други родители, които минават през същия етап на живота, е допълнителна възможност да споделите и обмените опит.

Полезни линкове

● Програма на събитието: http://mini.parentacademy.bg/starazagora2018/

● Безплатна регистрация: goo.gl/QxoWaW

● Събитие във Facebook: https://www.facebook.com/events/963969343768978/
Във връзка с изпълнението на проект „Заедно за независим живот”, Община Стара Загора обявява набиране и подбор на кандидати за лични асистенти.

Към края на месец февруари обслужваните потребители са 150. Назначени са 128 лични асистенти, 20 социални асистенти, две медицински сестри, един рехабилитатор и един психолог.

Проектът е финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.

Документите се подават лично всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в срок от 07.03.2018г. до 20.03.2018г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ет. 7, стая 719.

Обявление за подбор и образци на документи може да намерите тук.

07.03.2018 г.
Страница 1 от 699

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...