Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социално жилище" на територията на Община Стара Загора - 02/2018

22 Февруари 2018

 

pdfПроект на Наредба71.08 KB22/02/2018, 17:09

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С Решение 1283 по Протокол № 28 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 18.12.2017 г. е приета Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора, която регламентира предоставянето на услугата социално жилище за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, в изпълнение на изискванията по Оперативната програма „Региони в растеж“2014-2020г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Със Заповед РД-02-36-19/10.01.2018 год. на Заместник-министъра на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 са изменени Насоките за кандидатстване за провеждане на процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 и приложенията към тях.

Предвид факта, че общината, е собственик на инфраструктурата, то тя се явява възложител на услугата по социално жилищно настаняване и администратор на помощта към оператора на услугата (общината осигурява средствата за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата и тези средства, заедно с финансираната по проектаинфраструктура, представляват компенсация за УОИИ). За да осигури съответствие на компенсацията с правилата по държавните помощи общината следва да възложи услугата по настаняване във финансираните по програмата социални жилища в съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Финансирането на новата уредба, ще се осъществи от Оперативната програма „Региони в растеж“2014-2020г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, след нейното приемане.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: m.g.nikolova@starazagora.bg 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...