Постъпили материали за Заседание 26, което ще се проведе на 25.10.2017г.

Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 306.85 KB

pdfПриложение 1181.92 KB

Оттеглено с вх. № 10-11-11017/ 16.10.2017г.

Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 422 от 26.03.2009 г., в сила от 01.04.2009 г./

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 335.89 KB


Приемане на Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение257.47 KB

pdfДопълнение 178.42 KB

Приемане на Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 283.85 KB

pdfДопълнение 181.33 KB

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 369.03 KB

Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 година
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 296.35 KB

pdfОдитно становище 467.82 KB

Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година и промяна в инвестиционната програма за 2017 година
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 229.52 KB

Даване съгласие на „Комплексен онкологичент център – Стара Загора“ ЕООД за поемане на дълг за закупуване на медицинска апаратура - гама камера SPECT/CT за отделение по „Нуклеарна медицина“.
Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 317.92 KB

Учредяване на безвъзмездно право на строеж на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД – КЕЦ Стара Загора върху имоти, общинска собственост, на територията на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 299.54 KB

Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещения в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев» № 28 на СНЦ „Боксов клуб – Димитър Щилиянов“ Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 309.34 KB

Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект язовир – публична общинска собственост, находящ се в землищата на с. Малка Верея и с.Лясково, Община Стара Загора.Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 321.93 KB

Удължаване срока на договорите за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар и наематели на маси на откритата част на Централен пазар и микропазарите в града.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 367.1 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ6133 и УПИ ХІІ6134 в кв. 632 – Железник-разширение по ПУП на гр. Стара Загора, чрез замяна.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 343.85 KB

Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 11 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 262.22 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII65 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 193.4 KB

Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІІ316 в кв. 29 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 193.21 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. Б на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 217.84 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ бл. 5, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 218.43 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов“ бл. 16, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 216.67 KB

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. “Три чучура”, бл. 47, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 216.06 KB

Предварително съгласие за преминаване, промяна предназначението на част от ПИ № 000569 – „пасище, мера“ и премостване на ПИ № 000568 - „напоителен канал“– общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ № 066001 в местност “Киселицата“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 10-01-4241 от 05.09.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 360.55 KB

Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП - изменение на План за регулация в следния обхват: УПИ I ЖИЛИЩНО СТР-ВО И ГАРАЖИ, УПИ II ДЕТСКИ КОМБИНАТ и УПИ ХIII ЖИЛИЩНО СТР-ВО И ГАРАЖИ в кв. 633 по плана за регулация, одобрен със Заповед № 810/ 07.07.1978 г. и ПУП - План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ ХIV 104 и УПИ ХV 105 в кв. 633 по плана гр. Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-397 от 13.09.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 345.9 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 098022 в местност “Под медвен“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 357.78 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 171011 в местност „Пазарски път“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 357.51 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 050026 в местност „Аръшов трап“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 355.21 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.62 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.42 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.63 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.43 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.64 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.43 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.65 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.44 KB

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.66 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 356.45 KB

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на тласкателен тръбопровод за отпадъчни води за УПИ I-154 в кв.3 по плана на с. Християново, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-389/ 05.09.2017 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на тласкателен тръбопровод за отпадъчни води за УПИ I-154 в кв.3 по плана на с. Християново през ПИ № 000242 – „изоставена орна земя“ и ПИ № 000243 - „изоставена орна земя“– общинска собственост, Заявление № 10-01-4535 от 21.09.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 357.93 KB

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 103036 в местност „Тумбите“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-413 от 26.09.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение 241.71 KB

Предварително съгласие за преминаване, промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.181.754 – „полски път“ и премостване на ПИ с идентификатор 68850.181.580 - „отводнителен канал“ в местност “Герена“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.181.47, във връзка със Заявление с р. № 10-01-4488 от 19.09.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 360.86 KB

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за обект: „Оптична кабелна мрежа - с. Колена – с. Дълбоки – с. Оряховица – с. Братя Кунчева, Община Стара Загора“, през поземлени имоти в землищата на с. Колена, с. Дълбоки, с. Оряховица и с. Братя Кунчева – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление с рег. № 10-02-4614 от 26.09.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 353.67 KB

Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация и изменение на „ВиК“ схема за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108, УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118 и УПИ ХIV 119 в масив 107 от местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 324.27 KB

Учредяване право на пристрояване – разширение на Магазин за хранителни стоки и Кулинарен магазин в имот с идент. № 68850.503.53 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3053, кв. 5502 по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение201.29 KB

Поемане на задължение за създаване на Фонд за устойчивост на проект «Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора» по договор Д03 – 8/27.01.2014г. по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 1, „Грижи за младежи в риск“, финансиран по ФМ на ЕИП и задължение да не се променя собствеността и предназначението на придобитото по проекта оборудване за период поне от пет години
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение183.49 KB

 

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...