Постъпили материали за Заседание 29, което ще се проведе на 31.01.2018г.

Приемане на второ четене на Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение330.32 KB


Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместници при Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение314.38 KB


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение192.07 KB


Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2018 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение255.64 KB


Приемане на бюджета за 2018 година на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение270.66 KBpdfДоклад394.71 KBpdfПротокол227.32 KBpdfПриложения 1-4329.11 MB


Дарение ППР за преустройство на втори етаж от сграда на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД и дарение на газов котел на Държавен куклен театър Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение302.5 KB


Дарение на сграда частна общинска собственост, находяща се в гр.Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев“ на Старозагорската Митрополия
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение310.72 KB


Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2017 година.
Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС
pdfПредложение130.55 KBpdfОтчет660.71 KB

 

Създаване на временна комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет Стара Загора с Решение № 220 от 31 март 2016 г.
Вносител: Димо Димитров – общински съветник
pdfПредложение186.29 KB


Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти- нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018 година на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение181.73 KB


Предложение за решение по молбата на Емил Г. Стоянов, с постоянен адрес град Стара Загора, до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания, установени от органите на НАП, глоби по Наказателни постановления за нарушения по Закона за движение по пътищата, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Вносител: Илия Златев – Председател на ПК по социална политика
pdfПредложение145.36 KB


План за противодействие на тероризма на територията на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение300.66 KB


Поемане на задължение до 4 888 797.48 лева (четири милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и седем лева, четиридесет и осем стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение208.36 KB


Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2018-2019 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение194.96 KB


Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2018г., /към 11.01.2018г./.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение237.74 KB


Допълване на решение № 1191 по Протокол № 25 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 септември 2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение241.67 KB


Допълване на решение № 1228 по Протокол № 27 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 30 ноември 2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение232.07 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 124 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение216.94 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев“ № 70, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение216.49 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков“, № 1, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение216.3 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков“, № 1, на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение215.53 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 82 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение217.53 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ № 5 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение217.59 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 24, вх. 0, ет. 5 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение211.9 KB


Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 13, на настанен в него наемател
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение215.52 KB


Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.524.245, находящ се в град Стара Загора, на собственици на самостоятелни обекти в сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение196.99 KB


Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение247.67 KB


Продажба на Урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 59 -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение247.22 KB


Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение322.14 KB


Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІза гаражи на ДАТ в кв. 30 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора, чрез замяна.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение264.26 KB


Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 12а по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение261.01 KB


Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ І437 в кв. 57 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, чрез замяна.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение261.77 KB


Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение320.77 KB


Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Оряховица, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение188.76 KB


Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – публична общинска собственост, представляващ: Едноетажна масивна сграда за закуски в с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение356.25 KB


Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХ5015 в кв. 451 по ПУП на гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение190.49 KB


Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ14803 в кв. 607 - „Три чучура-север“ по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение194.56 KB


Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ427 в кв. 3 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение190.17 KB


Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 04738.82.21 от местност “Горния баир“ по КККР на с. Богомилово, Община Стара Загора, Заявление № 19-06-485 от 24.11.17 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 04738.82.21, през полски пътища № 04738.82.24 и 04738.84.10 и пасища, мери № 04738.84.41 - публична общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-5717 от 24.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение284.66 KB


Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.203.9 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-4 от 02.01.2018 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.9 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-4 от 02.01.2018 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение362.1 KB


Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.5 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-508 от 19.12.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.109.5 в местност “Вадата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-508 от 19.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение286.19 KB


Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.162.1 в местност “Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение356.31 KB


Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108, УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118 и УПИ ХIV 119 в масив 107, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-502 от 11.12.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за водопровод и канализация за горецитираните имоти през ПИ № 46417.0.120 – „напоителен канал“ и ПИ № 46417.0.118 – „напоителен канал“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-5994 от 11.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение365.29 KB


Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на улична канализация и изменение на „ВиК“ схема за ПИ № 107033, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление № 19-06-500/ 06.12.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за улична канализация за ПИ № 107033 през ПИ № 000117 – „за селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ № 000118 – „напоителен канал“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-02-8749 от 06.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение357.82 KB


Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ № 031010 в местност „Калето“ от землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-482 от 22.11.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външeн водопровод за ПИ 031010 в землище с. Малка Верея, през полски път № 000076 – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-62 от 05.01.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение358.35 KB


Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.181.18 от местност „Герена“, по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-505 от 12.12.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение357.83 KB


Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.211.23, 68850.211.24 и 68850.211.29 от местност “Курбанова чешма“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление № 19-06-493/ 28.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение358.39 KB


Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.420 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-8 от 09.01.2018 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение317.96 KB


 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 38039.22.29 в местност „Кавак дере“ по КККР на с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-499 от 05.12.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение370.41 KB


 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 257013 от местност „Аръшов трап“ по КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-506 от 12.12.2017 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение319.89 KB


 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.64 от местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-486/ 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение319.85 KB


Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.253 от местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-487/ 27.11.2017 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
pdfПредложение319.9 KB


Одобряване на ПУП –– Парцеларен план за трасе на тласкателен тръбопровод за отпадъчни води за УПИ I-154 в кв.3 по плана на с. Християново, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение357.97 KB

 

pdfСтановища на Постоянните комисии520.05 KB 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...