Постъпили материали за Заседание 9, което ще се проведе на 28.04.2016г.

1.Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.1301.85 KB

pdfДоклад по т.1366.96 KB

2.Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора – второ четене
Вносители: Гергана Микова и Николай Диков – Общински съветници

pdfПредложение по т.2 261.52 KB

3.Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора на второ четене.
Вносител:Таньо Брайков – Общински съветник

pdfПредложение по т.3311.23 KB

pdfПриложение към т.3202.6 KB

4.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора на второ четене.
Вносител: Янко Янков–Общински съветник

pdfПредложение по т.4128.59 KB

5.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора на второ четене.
Вносител: Янко Янков–Общински съветник

pdfПредложение по т.5129.71 KB

6.Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В – второ четене
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.6400.75 KB,

pdfПриложение към т.6124.63 KB

7.Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.7304.13 KB

pdfПриложение по т.7133.08 KB

8.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост –на Българо-френското дружество - Алианс Франсез – Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.8243.74 KB

pdfПриложение към т.8271.95 KB

9.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.9240.92 KB

10.Създаване на временна комисия за проверка на резултатите от прилагането на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31 март 2016 г. на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Емил Христов – Председател на Общински съвет

pdfПредложение по т.10336.73 KB

11. Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2015 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда“; „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора”; „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“ и „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на Община Стара Загора“
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.11271.08 KB

pdfПриложение 1 по т.11211.59 KBpdfПриложение 2 по т.11266.58 KB

12.Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2015 година.
Вносител: Иванка Сотирова – Председател на МКБППМН

pdfПредложение по т.12251.43 KB

13.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2015 година
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.13358.6 KB

14. Съгласуване на годишен план за 2016 година и Стратегически план за периода 2016-2018 години на Звено „Вътрешен одит” при Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.14237.4 KB

pdfПриложение 1 по т.14540.6 KBpdfПриложение 2 по т.14539.81 KB

15.Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 253 по протокол № 8, от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31 март 2016г.
Вносител: Емил Христов – Председател на Общински съвет

 pdfПредложение по т.15155.83 KB

16.Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 270 по протокол № 8 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.03.2016г за даване предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.16199.9 KB

17. Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 18 май 2016 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.
Вносител: Емил Христов – Председател на Общински съвет

pdfПредложение по т.17219.59 KB

18.Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 25.05.2016г., при липса на кворум 10.06.2016г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.18335.9 KB

19.Изваждане на активи от капитала на общинското търговско дружество «Обредни дейности» ЕООД
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.19312.5 KB

20. Именуване на улици на територията на село Казанка
Вносител:Динко Михайлов – Общински съветник

pdfПредложение по т.20135.91 KB

21.Именуване на улици на територията на Община Стара Загора
Вносител: Милена Желева –Председател на ПК по Култура,туризъм и вероизповедания

pdfПредложение по т.21152.08 KB

22.Разкриване на „Център за временно настаняване“ като делегерина държавна дейност
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.22313.25 KB

23.Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот № 000396-пасище мера, публична общинска собственост за поземлени имоти № 037037 и № 037041, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово по заявление вх. № 10-01-1995/01.04.2016г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.23242.62 KB

24.Съгласие за ограничаване правото на ползване на имоти, общинска собственост,във връзка с обособяване на санитарно-охранителна зона около водоизточник,предназначен за питейно-битово водоснабдяване на КФ "Дерони"
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.24300.38 KB


25.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV295,296 в кв. 7 по ПУП на село Змейово, община и област Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.25195.06 KB

26. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ96 в кв. 21 по ПУП на село Люляк, община и област Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.26193.88 KB

27. Прекратяване на съсобственост в УПИ І242 в кв. 15 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.27190.22 KB

28. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ430 в кв. 33 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.28189.88 KB

29. Продажба на сгради, построени върху имот с отстъпено право на строеж от Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.29236.99 KB

30.Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-521, кв. 36 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.30247.11 KB

31. Продажба на УПИ ХІVодо, кв.440 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.31256.85 KB

32. Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с №№ 000193, 000742, 023007, 029003, 032039 и 034012, находящи се в землището на с. Самуилово, общ. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.32253.35 KB

33. Продажба на имоти с №№ 019004; 050021; 062012; 088001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Ракитница, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.33279.97 KB

34. Продажба на имоти с №№ 013013; 028016; 028050; 049023 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.34280.05 KB

35. Продажба на имоти с №№ 137002, 143001, 153015, 155002, 181001 и 190001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.35255.59 KB

36. Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.36275.14 KB

37. Продажба на имоти с №№ 000023; 000095; 019004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Плоска могила, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37

38.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 70202.171.275, 70202.171.272 и 70202.171.269 и Ел схеми за ПИ № 70202.171.272 и 70202.171.269, местност “Керезлика“, землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-95/ 05.04.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ №№ 70202.171.275, 70202.171.272 и 70202.171.269 през ПИ № 70202.63.168 – „пасище“, ПИ №№ 70202.63.76, 70202.53.59 – „ведомствен път“, ПИ № 70202.64.174 - „друг вид поземлен имот“, землище с. Сулица, общ. Ст.Загора – публична, общинска собственост - Заявление № 10-01-2058 05.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.38361.96 KB

39. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.62 по ПНИ на местност „Лозята“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-74 от 15.03.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.39356.93 KB

40. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен № 000629 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-57 от 29.02.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.40318.96 KB

41. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.199.7 по КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-75 от 15.03.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.41318.74 KB

42.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.200.14 от КККР на местност „Сирейкова нива“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-84 от 22.03.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.42318.46 KB

43.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с кадастрален № 090021 от КВС на местн. „Ала баир“,землище с. Богомилово, община Ст. Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-89/ 29.03.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.43316.69 KB

44. Разрешение за изработването на ПУП -Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 106008 по КВС на местност “Под медвен“,землище с. Хрищени,Община Стара Загора,във връзка със Заявление № 19-06-68 от 09.03.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.44318.21 KB

45.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I-396, кв. 1 и План за застрояване за новообразуваните УПИ XVII-667 и УПИ XVIII-668, кв. 1 по план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за с. Старозагорски бани, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-83 от 22.03.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.45244.95 KB

46.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.540 от КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-106 от 11.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.46316.5 KB

47. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.541 от КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-105 от 11.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.47316.59 KB

48. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.138.8 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-101 от 08.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.48318.14 KB

49. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 257012 по КВС на местност „Аръшов трап“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-100 от 07.04.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.49356.41 KB

50. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.181.10 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-99 от 06.04.2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.50316.94 KB

51. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.67 по ПНИ на местност „Лозята“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-92 от 05.04.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение по т.51356.81 KB

Материали постъпили на основание чл.49,ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като Партньор на I ОУ „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА по проект „ДА ТВОРИМ И УЧИМ ЗАЕДНО“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, процедура за подбор на проекти BG05M20P001–3.2015-002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение154.64 KB

Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като ПАРТНЬОР на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ММА“ ГР. СОФИЯ по проект “Общият език и спортът обединяват и сприятеляват“ към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, процедура за подбор на проекти BG05M20P001–3.2015-002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 155.16 KB

Продажба на имот с идентификатор 68850.523.5713 по КККР на гр. Стара Загора, кв. 12 “Индустриален“
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение246.27 KB

Промяна на основните месечни заплати на кметовете на кметства, съобразно числеността на населението по настоящ адрес, в сила от 01.05.2016 г.
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 377.72 KB

Експониране на гробни съоръжения от Източния некропол на Августа Траяна
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

pdfПредложение 313.37 KB

pdfСтановища на Постоянните комисии632.71 KB

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...