Протокол № 14 от 24.07.2008


pdfРешение № 201 от 24.07.2008 138.02 KB относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт.
 
pdfРешение № 202 от 24.07.2008 127.04 KB относно: Наредба за рекламната дейност на територията на Община Стара Загора. - /първо четене/

pdfРешение № 203 от 24.07.2008 136.83 KB относно: Предложение относно Създаване на Временна комисия за установяване на фактическото и правно състояние, свързано с рекламно информационните съоръжения, разположени на територията на град Стара Загора.

pdfточка 4132.85 KB относно: Даване на съгласие за промяна на регулацията на УПИ І „Спортен комплекс" в кв. 264 по плана на гр. Стара Загора.

pdfточка 5122.32 KB относно: Промяна на регулацията в кв.656 а по плана на град Стара Загора.

pdfточка 6128.12 KB относно: Отмяна на Решение № 450 от протокол № 28 от заседание на Общински съвет – Стара Загора, проведено на 04.08.2005 г.

pdfРешение № 204 от 24.07.2008 144.07 KB относно: Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Ремонтни дейности и доставка на оборудване за Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев" и Драматичен театър в град Стара Загора" по ОП „Регионално развитие", Бюджетна линия BG 161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали", Компонент 3 „Културна инфраструктура".

pdfРешение № 205 от 24.07.2008 129.43 KB относно: Предоставяне правото на безвъзмездно ползване на ТП на НОИ – Стара Загора на помещение общинска собственост.

pdfРешение № 206 от 24.07.2008 139.20 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.501.316 (УПИ І316, жил. стр-во, гаражи и одо в кв.6516) по плана на град Стара Загора, кв. Железник.

pdfРешение № 207 от 24.07.2008 138.61 KB относно: Учредяване на право на строеж в УПИ VІІІ657 в кв.506 по плана на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 208 от 24.07.2008 133.22 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване, чрез изграждане на въздушна мрежа НН за захранване на обект: „Жилищна сграда" в ПИ № 019008, минаващо по полски път с кадастрален номер №000014, местност „Пандъка", землище с. Борилово, община Стара Загора.

pdfРешение № 209 от 24.07.2008 134.66 KB относно: Приемане на ПУП – парцеларен план за трасета на външно ел.захранване, чрез ел.проводно отклонение от ВЕП 20kV „Стамово" и изграждане на МчТП и външен газопровод за захранване на обект: „Сушилни за тютюн" в ПИ №016028, минаващо през поземлен имот с кадастрален номер 016029 и по полски пътища с кадастрални номера №000004 и № 000124, местност „Герена", землище с. Калитиново, община Стара Загора.

pdfРешение № 210 от 24.07.2008 133.71 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с. Пъстрово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 211 от 24.07.2008 137.64 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Елхово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 212 от 24.07.2008 164.49 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделски имот от Общински поземлен фонд /ОбПФ/ в землището на с. Люляк, Община Стара Загора.

pdfРешение № 213 от 24.07.2008 135.87 KB относно: Предложение за отпускане на еднократни помощи, съгласно приетите от Общинския съвет „Правила за отпускане на еднократни помощи от Бюджета на Община Стара Загора", § 4294 „Други помощи по решение на Общински съвет".

pdfРешение № 214 от 24.07.2008 126.34 KB относно: Предложение относно избор на представител на Общинския съвет Стара Загора за член на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

pdfРешение № 215 от 24.07.2008 131.35 KB относно: Предложение относно Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проект за благоустрояване на паркинг зона на ул."Братя Жекови", между улица „Стефан Караджа" и улица „Ангел Кънчев" в град Стара Загора пред „Красива България" към МТСП, с цел подобряване на градската среда и създаване на трудова заетост за безработни лица.

pdfРешение № 216 от 24.07.2008 134.04 KB относно: Предложение относно Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект PHARE2006/018-343.01.01 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи", фаза 3.

pdfРешение № 217 от 24.07.2008 135.48 KB относно: Предложение относно образуване на Временна комисия на Общински съвет Стара Загора за разработване на програма за взаимодействие и контрол на съхранението и изпитанията на боеприпаси на територията на Община Стара Загора, съвместно с МО, МОСВ, МЗ, МИЕ.

pdfРешение № 218 от 24.07.2008 131.32 KB относно: Предложение относно Промяна на решение № 195 от 26.06.2008 година

pdfРешение № 219 от 24.07.2008 134.75 KB относно: Предложение относно награждаване на Николай Белухов – възпитаник на ПМГ „Гео Милев" спечелил за втора поредна година златен олимпийски медал на Международната олимпиада по математика в Мадрид, Испания и неговия преподавател от ПМГ"Гео Милев"Светлозар Дойчев.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...