Решения от Протокол № 24 от 27.07.2017

03 Август 2017
pdfРешение № 1062 от 27.07.2017214.39 KB отностно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1063 от 27.07.2017204.05 KB отностно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1064 от 27.07.2017205.7 KB отностно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

pdfРешение № 1065 от 27.07.2017209.85 KB отностно: Актуализация на бюджета на община Стара Загора за 2017 г. във връзка с необходимостта от изработване на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии

pdfРешение № 1066 от 27.07.2017210.11 KB отностно: Разходване на средства, натрупани по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

pdfРешение № 1067 от 27.07.2017215.64 KB отностно: Обществен пътнически превоз по автобусни линии от общинската транспортна схема

pdfРешение № 1068 от 27.07.2017228.31 KB отностно: Предоставяне на медицинска апаратура от „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД на „Комплексен онкологичен център -Стара Загора“ ЕООД, срещу прихващане на задължение

pdfРешение № 1069 от 27.07.2017221.54 KB отностно: Поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

pdfРешение № 1070 от 27.07.2017206.2 KB отностно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2017г.

pdfРешение № 1071 от 27.07.2017203.52 KB отностно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2017г.

pdfРешение № 1072 от 27.07.2017210.73 KB отностно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018 година в Община Стара Загора и определяне на детски градини за средищни за 2017/2018 г.

pdfРешение № 1073 от 27.07.2017219.62 KB отностно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2017/2018 г.

pdfРешение № 1074 от 27.07.2017219.48 KB отностно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб по художествена гимнастика ИМПАЛА“- гр. Стара Загора

pdfРешение № 1075 от 27.07.2017213.06 KB отностно: Удължаване срокът за завършване и въвеждане в експлоатация на обект, съгласно Договор № №2544/20.10.2015г. с предмет учредяване право на строеж за изграждане на „Заведение за хранене и развлечения“ в УПИ V7134 , кв. 334а по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1076 от 27.07.2017217.46 KB отностно: Обявяване на имот за частна общинска собственост и продажба на сграда - бивше кметство, с. Пшеничево, Община Стара Загора

pdfРешение № 1077 от 27.07.2017215.2 KB отностно: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.338 и на част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1078 от 27.07.2017214.34 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х248 в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

pdfРешение № 1079 от 27.07.2017214.46 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V476 в кв. 45 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

pdfРешение № 1080 от 27.07.2017216.2 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ374 в кв. 29 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

pdfРешение № 1081 от 27.07.2017214.45 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І169 в кв. 13 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

pdfРешение № 1082 от 27.07.2017221.58 KB отностно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ № 10 на настанен в него наемател

pdfРешение № 1083 от 27.07.2017221.43 KB отностно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура – север“, бл. 69 на настанен в него наемател

pdfРешение № 1084 от 27.07.2017221.98 KB отностно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател

pdfРешение № 1085 от 27.07.2017216.46 KB отностно: Продажба на УПИ ІVоб., коо, кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора, кв. „АПК“

pdfРешение № 1086 от 27.07.2017213.55 KB отностно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.204.692, землище на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1087 от 27.07.2017216.7 KB отностно: Продажба на УПИ IX181, кв. 81 – „Лозенец – разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1088 от 27.07.2017219.14 KB отностно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVІІ312 в кв. 50 по плана на с. Християново, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 1089 от 27.07.2017216.96 KB отностно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХХII409 в кв. 18 по плана на с. Арнаутито, община Стара Загора

pdfРешение № 1090 от 27.07.2017216.59 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049014 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 04.07.2017 год.

pdfРешение № 1091 от 27.07.2017220.21 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ № 049015 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 04.07.2017 год.

pdfРешение № 1092 от 27.07.2017220.65 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.
Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ 049016 и ПИ 049017 в местност „Телки тепе“ по КВС на, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-311 от 04.07.2017 год.

pdfРешение № 1093 от 27.07.2017218.88 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.06.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 133.40 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 1094 от 27.07.2017215.82 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 005002 в местност “Аджалар“ по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-287 от 20.06.2017г.

pdfРешение № 1095 от 27.07.2017219.78 KB отностно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и ПУП – План за застрояване в частта му за ПИ №№ 68850.204.697, 68850.204.698 и 68850.204.699 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, Заявления №№ 19-06-295/ 27.06.2017 г., 19-06-296/ 27.06.2017г. и 19-06-297/ 27.06.2017 г.

pdfРешение № 1096 от 27.07.2017218.24 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.

pdfРешение № 1097 от 27.07.2017218.17 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.61 в местност “Джелата“ по КККР на Фгр. Стара Загора.

pdfРешение № 1098 от 27.07.2017217.4 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатори 68850.256.51 и 68850.256.52, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1099 от 27.07.2017217.27 KB отностно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.313.601, местност “Съборената кюприя“, землище гр. Ст. Загора

pdfРешение № 1100 от 27.07.2017290.87 KB отностно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на ел.захранващ кабел за подобект: Ново външно ел.захранване на СОГ „Могила“, към обект: СОГ „Могила“, с. Преславен, Община Стара Загора, през ПИ 000184 – „полски пътища“, ПИ 000192 - „полски пътища“ и ПИ 000350 – „пасища, мери“ в землище – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-02-4320 от 14.06.2017 г.

pdfРешение № 1101 от 27.07.2017219.55 KB отностно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.210.64 - „за селскостопанск, горски, ведомствен път“ и част от ПИ с идентификатор 68850.210.696 - „друг вид земеделска земя“ в местност “Курбанова чешма“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-2851 от 20.06.2017 г.

pdfРешение № 1102 от 27.07.2017215.04 KB отностно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект „Оптична кабелна мрежа - с. Колена – с. Дълбоки – с.Оряховица – с.Братя Кунчева, Община Стара Загора, във връзка със Заявление с р. № 19-06-282 от 14.06.2017 год.

pdfРешение № 1103 от 27.07.2017216.07 KB отностно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 106023 в местност „Стаев трап“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-271 / 06.06.2017 год.

pdfРешение № 1104 от 27.07.2017215.38 KB отностно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.256.59 в местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-298 от 27.06.2017 год.

pdfРешение № 1105 от 27.07.2017212.35 KB отностно: Създаване на самостоятелен център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория «Ю. Гагарин», Стара Загора чрез изваждане от състава на Общинския Център за подкрепа за личностно развитие.

pdfРешение № 1106 от 27.07.2017217.85 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ8 в кв. 57 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

pdfРешение № 1107 от 27.07.2017208.23 KB отностно: Промени в състава на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1108 от 27.07.2017218.45 KB отностно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ54 в кв. 9 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

pdfРешение № 1109 от 27.07.2017218.44 KB отностно: Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение за обект „Оранжерия за производство на зеленчуци, реконструкция на котелно помещение и подпорна стена“ в УПИ ІІІ-5729, кв.12“Индустриален“/представляващ поземлен имот № 68850. 523. 5729 / през поземлен имот № 68850. 523.15 /представляващ част от УПИ VІ – зеленина в кв. 11“Индустрия“/ по заявление вх. № 10 – 02 – 4571/23.06.2017г.

pdfРешение № 1110 от 27.07.2017217.89 KB отностно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация в следния обхват: за УПИ ХХХV - 4705, УПИ ІІІ - 97 в кв. 608 и улица с о.т. 4753 - о.т. 4754 по плана за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-1840/29.09.2011г. на Кмета на Община Стара Загора

pdfРешение № 1111 от 27.07.2017219.89 KB отностно: Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-31/17.07.2017г.

pdfРешение № 1112 от 27.07.2017209.62 KB отностно: Oбявяване на обект: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, град Стара Загора за обект от първостепенно значение.

pdfРешение № 1113 от 27.07.2017211.1 KB отностно: Обект:„Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на квартал „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, град Стара Загора

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...