Решения от Протокол № 10 от 26.05.2016

01 Юни 2016

pdfРешение № 338 от 26.05.2016г. 217.08 KB относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 339 от 26.05.2016г. 206.81 KB относно:Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 340 от 26.05.2016г. 213.17 KB относно:Изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 341 от 26.05.2016г. 207.67 KB относно: Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 342 от 26.05.2016г. 217.82 KB относно:Приемане на годишните финансови отчети за 2015г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата

pdfРешение № 343 от 26.05.2016г. 329.19 KB относно: Даване на съгласие за искане на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-4.001-0023-C01/14.03.2016г. по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ (ПО4), процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

pdfРешение № 344 от 26.05.2016г. 214.79 KB относно:Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2016 година.

pdfПриложение 1 към Решение № 344429.99 KBpdfПриложение 2 към Решение № 344355.94 KB

pdfРешение № 345 от 26.05.2016г.216.76 KB относно: Инвестиционни намерения на Община Стара Загора в УПИ IМО-Военен Терен от кв. 334б по плана на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 346 от 26.05.2016г.206.82 KB относно: Меморандум за намерение за сътрудничество с град Била Церква,Украйна

pdfРешение № 347 от 26.05.2016г.206.84 KB относно: Меморандум за намерение за сътрудничество с град Велики Новгород, Русия

pdfРешение № 348 от 26.05.2016г.219.08 KB относно:Даване съгласие, Община Стара Загора да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

pdfРешение № 349 от 26.05.2016г.204.9 KB относно:Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2016г.

pdfПриложение 1 към Решение № 349458.26 KB

pdfРешение № 350 от 26.05.2016г.208.08 KB относно:Предоставяне на имоти – общинска собственост на НЧ „Родолюбци 2010“ с. Калояновец.

pdfРешение № 351 от 26.05.2016г.210.79 KB относно:Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и ОСД в имот с идент. № 68850.523.5638 (УПИ Iобщ. в кв. 690 по ПУП на гр. Стара Загора)

pdfРешение № 352 от 26.05.2016г.137.06 KB относно:Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 004054 в землището на с.Кирилово с ЕКАТТЕ 36899, Общ.Ст.Загора.

pdfРешение № 353 от 26.05.2016г.211.77 KB относно:Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 000 103 в землището на с. Ново село с ЕКАТТЕ 52252,Общ. Ст.Загора

pdfРешение № 354 от 26.05.2016г.208.88 KB относно:Промяна на регулацията в кв.252 по плана на гр.Стара Загора

pdfРешение № 355 от 26.05.2016г.213.35 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ II301 в кв. 41 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора.

pdfРешение № 356 от 26.05.2016г.213.5 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ II220 в кв. 23 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора.

pdfРешение № 357 от 26.05.2016г.213.82 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VII253 в кв. 5 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

pdfРешение № 358 от 26.05.2016г.217.25 KB относно:Продажба на имоти със №№ 000334; 000600; 000673; 000701; 059001; - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.

pdfРешение № 359 от 26.05.2016г.216.81 KB относно:Продажба на имоти със №№ 000608, 021005, 025042, 070017, 073001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.

pdfРешение № 360 от 26.05.2016г.215.64 KB относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.

pdfРешение № 361 от 26.05.2016г.214.61 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот XIV196, кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.

pdfРешение № 362 от 26.05.2016г.213.66 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот XVКОО, кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.

pdfРешение № 363 от 26.05.2016г.213.28 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора.

pdfРешение № 364 от 26.05.2016г.219.22 KB относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

pdfРешение № 365 от 26.05.2016г.213.16 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот в кв. 18 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

pdfРешение № 366 от 26.05.2016г.214.89 KB относно:Продажба на имоти със №№ 051019; 061005; 068021- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора.

pdfРешение № 367 от 26.05.2016г.213.88 KB относно:Продажба на имоти със №№ 000048 и 000078 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, община Стара Загора.

pdfРешение № 368 от 26.05.2016г.212.88 KB относно:Продажба на Поземлен имот - частна общинска собственост с № 000159, находящ се в землището на с. Бенковски, общ. Стара Загора.

pdfРешение № 369 от 26.05.2016г.217.63 KB относно:Продажба на Поземлени имоти - частна общинска собственост с №№ 019014, 025017, 025029, 027003, 031009, находящи се в землището на с. Воденичарово, общ. Стара Загора.

pdfРешение № 370 от 26.05.2016г.209.7 KB относно:Обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

pdfРешение № 371 от 26.05.2016г.208.06 KB относно:Обявяване на обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора за обект от първостепенно значение.

pdfРешение № 372 от 26.05.2016г.216.2 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХСIV-5236 и План за застрояване за новообразувания УПИ XXXII-5236, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-86 от 23.03.2016 год.

pdfРешение № 373 от 26.05.2016г.218.15 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ VI-общ и УПИ IХ-общ и План за застрояване за новообразуваните УПИ X-5341 и УПИ XI-5340, кв. 16 “Индустрия“ по план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-94 от 05.04.2016 год.

pdfРешение № 374 от 26.05.2016г.138.47 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.154.191 по КККР на с. Сулица и ПИ с проектен № 267008 по КВС на землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-02-6988 от 18.11.2015 год.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...