Решения от Протокол № 22 от 25.05.2017

01 Юни 2017
pdfРешение № 918 от 25.05.2017г.214.95 KB относно: Предложение за одобрение на решението на Постоянната комисия по социална политика за съфинансиране на проект „Психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, възрастни хора преживели домашно насилие“ на Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“ – Стара Загора

pdfРешение № 919 от 25.05.2017г.216.29 KB относно: Одобряване проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв.”Железник” гр. Стара Загора, обхващаща квартали №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр. Стара Загора

pdfРешение № 920 от 25.05.2017г.206.62 KB относно: Определяне на представител в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

pdfРешение № 921 от 25.05.2017г.213.8 KB относно: Промени в съставите на постоянните комисии.

pdfРешение № 922 от 25.05.2017г.285.88 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на Територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 923 от 25.05.2017г.227.43 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 924 от 25.05.2017г.207.8 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 925 от 25.05.2017г.208.78 KB относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 926 от 25.05.2017г.216.48 KB относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора, считано от 01.06.2017 година Вносител: Живко Тодоров –

pdfРешение № 927 от 25.05.2017г.220.18 KB относно: Приемане на план-сметка за разходи за местен референдум и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година

pdfРешение № 928 от 25.05.2017г.219 KB относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2016 година

pdfРешение № 929 от 25.05.2017г.209.06 KB относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Стара Загора

pdfРешение № 930 от 25.05.2017г.229.23 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора, насрочено на 29.05.2017г.

pdfРешение № 931 от 25.05.2017г.346.06 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на Общинска банка АД , насрочено на 02.06.2017г.

pdfРешение № 932 от 25.05.2017г.210.54 KB относно: Избор на управител на «Мересев» ЕООД

pdfРешение № 933 от 25.05.2017г.212.04 KB относно: Избор на управител на «Обредни дейности» ЕООД

pdfРешение № 934 от 25.05.2017г.218.78 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2016г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата

pdfРешение № 935 от 25.05.2017г.217.42 KB относно: Поемане на задължение до 5 479 889,61 (пет милиона четиристотин седемдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

pdfРешение № 936 от 25.05.2017г.216.93 KB относно: Поемане на задължение до 452 810,02 (четиристотин петдесет и две хиляди осемстотин и десет лева и две стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

pdfРешение № 937 от 25.05.2017г.217.48 KB относно: Поемане на задължение до 489 990,20 лева (четиристотин осемдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет лева и двадесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

pdfРешение № 938 от 25.05.2017г.210.09 KB относно: Удължаване срока на работа на Временна комисията за преименуване на местности на територията на Община Стара Загора във връзка с Решение № 763/ 23.02.2017г. на Общински съвет Стара Загора.

pdfРешение № 939 от 25.05.2017г.221.98 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Боен клуб Берое“- гр. Стара Загора

pdfРешение № 940 от 25.05.2017г.210.71 KB относно: Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017г.

pdfРешение № 941 от 25.05.2017г.222.66 KB относно: Учредяване право на надстрояване на съществуваща сграда (аптека) в имот с идент. № 68850.503.1008 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3402 в кв. 294 – Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора)

pdfРешение № 942 от 25.05.2017г.222.88 KB относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР в кв. 327, по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 8184-8183 и част от улица с о.т. 8182-4661 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост чрез замяна

pdfРешение № 943 от 25.05.2017г.222.07 KB относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР в кв. 2941 – Възраждане - гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

pdfРешение № 944 от 25.05.2017г.219.99 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ258 в кв. 61 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

pdfРешение № 945 от 25.05.2017г.217.96 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІІ178 в кв. 23 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

pdfРешение № 946 от 25.05.2017г.218.07 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ582 в кв. 55 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

pdfРешение № 947 от 25.05.2017г.218.14 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ153 в кв. 5 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

pdfРешение № 948 от 25.05.2017г.218.75 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Vобщ. в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

pdfРешение № 949 от 25.05.2017г.218.03 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV176 в кв. 22 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

pdfРешение № 950 от 25.05.2017г.222.77 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“ на настанен в него наемател

pdfРешение № 951 от 25.05.2017г.219.8 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара 3“, бл. 3, вх. Б, етаж 2 на настанен в него наемател

pdfРешение № 952 от 25.05.2017г.215.36 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХІІІ в кв. 38, по плана на с. Самуилово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 953 от 25.05.2017г.218.77 KB относно: Продажба на УПИ ІV625 и УПИ VІІ625 в кв. 6 – „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 954 от 25.05.2017г.216.03 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І1030, кв. 31 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 955 от 25.05.2017г.216.52 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ954, кв. 37 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 956 от 25.05.2017г.217.74 KB относно: Продажба на УПИ ХV187, кв.81 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 957 от 25.05.2017г.215.58 KB относно: Продажба на УПИ I10, кв.86 – „Лозенец – разширение“, по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 958 от 25.05.2017г.217.51 KB относно: Продажба на УПИ ІІ3021,ОДО в кв. 152-б по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Георги Сава Раковски“

pdfРешение № 959 от 25.05.2017г.220.79 KB относно: Продажба на Урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 527 и кв. 527а по ПУП на град Стара Загора

pdfРешение № 960 от 25.05.2017г.216.02 KB относно: Продажба на сграда с идентификатор 68850.510.6566.20, находяща се в кв. 264 – Македонски, гр. Стара Загора

pdfРешение № 961 от 25.05.2017г.215.9 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000159, 080180, 150060; 210050; 280130 и 380421 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, Община Стара Загора

pdfРешение № 962 от 25.05.2017г.211.26 KB относно: Продажба на имот с № 085002 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора

pdfРешение № 963 от 25.05.2017г.213.48 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000048 и 000078 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, Община Стара Загора

pdfРешение № 964 от 25.05.2017г.209.99 KB относно: Продажба на имот с № 021002 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Бъдеще, Община Стара Загора

pdfРешение № 965 от 25.05.2017г.217.57 KB относно: Продажба на имоти с №№ 010034; 019014; 025007; 025017; 025029; 027003; 030007; 030024 и 031009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

pdfРешение № 966 от 25.05.2017г.211.51 KB относно: Продажба на имот с № 000134 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

pdfРешение № 967 от 25.05.2017г.214.88 KB относно: Продажба на имоти с №№ 077004; 077005; 077006; 102006 и 112004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

pdfРешение № 968 от 25.05.2017г.217.66 KB относно: Продажба на имоти с №№ 026011; 027027; 029027; 031009; 034010; 041006; 044016 и 079001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, Община Стара Загора

pdfРешение № 969 от 25.05.2017г.210.2 KB относно: Продажба на имот с № 080013 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Загоре, Община Стара Загора

pdfРешение № 970 от 25.05.2017г.215.12 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000702; 000925 и 033001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, Община Стара Загора

pdfРешение № 971 от 25.05.2017г.214.19 KB относно: Продажба на имоти с №№ 001034; 067001 и 217023 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора

pdfРешение № 972 от 25.05.2017г.211.68 KB относно: Продажба на УПИ Іобщ. и УПИ IIобщ. в кв. 3 по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора

pdfРешение № 973 от 25.05.2017г.217.45 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и план – схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.170.23 в местност „Черешите“ от землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-207 от 02.05.2017 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.170.23 през ПИ № 70202.78.217 – „пасище“, ПИ № 70202.78.49 - „селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ № 70202.170.502 – „второстепенна улица“ и ПИ № 70202.170.535 – „второстепенна улица“ в землище с. Сулица – публична общинска собственост.

pdfРешение № 974 от 25.05.2017г.215.19 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.20 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-196 от 24.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.20, местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 975 от 25.05.2017г.215.04 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.61 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-195 от 24.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.61, местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 976 от 25.05.2017г.215.27 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.2 в местност “Бялата пръст“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-192 от 24.04.2017 г.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.2, местност “Бялата пръст“, землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 977 от 25.05.2017г.211.87 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042 020 в местност “Боба корсу“ от землището на с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-185 от 21.04.2017 год.

pdfРешение № 978 от 25.05.2017г.212.33 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058 013 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-175 от 11.04.2017 год.

pdfРешение № 979 от 25.05.2017г.212.34 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 68850.118.243 по КККР на местност „Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-208 от 02.05.2017 г.

pdfРешение № 980 от 25.05.2017г.211 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.224.745 в местност “Сечена могила“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-194 от 24.04.2017 год.

pdfРешение № 981 от 25.05.2017г.216.1 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 084 033 в землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на канализация за ПИ № 084 033 в землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Одобряване на схема «Водопровод и Канализация» за ПИ № 084 033 в землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 982 от 25.05.2017г.212.67 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на допълнително водоснабдяване на с. Хрищени, Община Стара Загора.

pdfРешение № 983 от 25.05.2017г.213.12 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на хлораторна помпа в землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

pdfРешение № 984 от 25.05.2017г.290.3 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ № 085031 в местност „Ханчето“ по КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 985 от 25.05.2017г.214.42 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 085 031 в местност „Ханчето“ от землище с. Змейово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 986 от 25.05.2017г.211.65 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ № 212 002 от КВС на местност “Воденицата“, землище с.Пряпорец, Община Стара Загора.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...