Съгласуване и одобряване на Инвестиционни проекти за узаконяване на строеж

pdfОписание на услугата -64.09 KB   

pdfЗаявление -322.38 KB  

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост, а за сгради на жилищни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; 
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд поземлен имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако се налага; 
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура през чужд поземлен имот по реда на чл.193 ЗУТ, ако се налага;
- Извадка от действащ План за застрояване; 
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура; 
- Виза за проектиране в случаите, когато е задължителна; 
- Положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите първа и втора категория; 
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС; 
- Становище на Министерството на Културата за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
- Три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";
- Разрешително за изграждане на водовземане съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите предвидени в Закона за водите;
- Оценка за съответствие със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант с приемане от ОбЕСУТ;
- Други документи по специални закони.

Срок: 30 дни

Такса:
Таксата за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване е таксата за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза „технически или работен" умножена по три.

Таксата за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза „технически или работен" е:
1. за строежи от основното или допълващото застрояване - нови строежи:
- За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За стопански сгради по чл.44 от ЗУТ - 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
2. за строежи от основното или допълващото застрояване - преустройства:
- За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв. 
3. за ограда по една имотна граница - 10.00 лв.; 
4. за проводи и линейни обекти - 1.00 лв/м, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 300.00 лв.;
5. за газифициране на обекти - 100.00 лв.; 
6. за съоръжения на техническата инфраструктура /резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел.табла, газорегулаторни - замерни устройства и др./ - 100.00 лв.; 
7. за благоустрояване - 1.00 лв/кв.м, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв. 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...