Решения от Протокол № 33 от 29.05.2014

05 Юни 2014
 
pdfРешение № 1282 от 29.05.2014127.38 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене

pdfРешение № 1283 от 29.05.2014128.84 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора - първо четене

pdfРешение № 1284 от 29.05.2014141.18 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2014г.

pdfРешение № 1285 от 29.05.2014134.04 KB относно: Поемане на задължение до 8 625 210.30 лева (осем милиона шестотин двадесет и пет хиляди двеста и десет лева и тридесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

pdfРешение № 1286 от 29.05.2014127.93 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2014г.

pdfРешение № 1287 от 29.05.2014137.05 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете" – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността", бюджетна линия BG051PO001-5.2.12

pdfРешение № 1288 от 29.05.2014139.44 KB относно: Даване съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проектно предложение „Създаване на музей на открито в обновения и реконструиран летен театър и околното му пространство в парк „Митрополит Методий Кусев", град Стара Загора" по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

pdfРешение № 1289 от 29.05.2014128.11 KB относно: Приемане на Решение за подкрепа на Декларацията приета от Общински съвет Карлово

pdfРешение № 1290 от 29.05.2014136.07 KB относно: Одобряване на кандидатите и размерът на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители по чл. 6, съгласно Решение 194 от Протокол 8/26.04.2012 г. на Общински съвет.

pdfРешение № 1291 от 29.05.2014133.19 KB относно: Дарение на имот общинска собственост в с. Елхово на Старозагорската Света Митрополия.

pdfРешение № 1292 от 29.05.2014136.17 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на Църква на Бога „Емануил".

pdfРешение № 1293 от 29.05.2014141.75 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Шахматен клуб –Траяна 2011"- гр.Стара Загора

pdfРешение № 1294 от 29.05.2014141.82 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора"- гр.Стара Загора

pdfРешение № 1295 от 29.05.2014142.26 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост на Държавна опера Стара Загора.

pdfРешение № 1296 от 29.05.2014141.15 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на реална част от имот частна общинска собственост в с. Дълбоки за нуждите на Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция – Стара Загора.

pdfРешение № 1297 от 29.05.2014141.8 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Драматичен театър „Гео Милев" – гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1298 от 29.05.2014134.18 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 107028 през полски пътища №№ 000431 и 000400; пасища, мери № 000474 от КВС на землище с. Хрищени – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-2216/02.04.2014 г.

pdfРешение № 1299 от 29.05.2014140.13 KB относно:Даване съгласие за възлагане изработването на ПУП – изменение на План за регулация на УПИ І МО ВОЕНЕН ТЕРЕН и План за застрояване за новообразувания УПИ І сторт, атракции, озеленяване от кв. 334 а, по плана на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1300 от 29.05.2014139.10 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на Магазин за плодове и зеленчуци, склад и санитарен възел в УПИ VII440, кв. 27"Лозенец" по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент.№ 68850.512.375)

pdfРешение № 1301 от 29.05.2014158.04 KB относно: Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16 ученически столове и 16 павилиона от общинското дружество „Ученическо хранене" ЕООД.

pdfРешение № 1302 от 29.05.2014137.05 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, насрочено на 09.06.2014г., при липса на кворум 23.06.2014г.

pdfРешение № 1303 от 29.05.2014132.56 KB относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване в Общото събрание на „Хлебопроизвоство" ООД.

pdfРешение № 1304 от 29.05.2014137.67 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост с площ 13.00 кв.м. в покривното пространство на сградата на училище „Христо Ботев", с. Хрищени, Община Стара Загора

pdfРешение № 1305 от 29.05.2014140.43 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост с площ 13.00 кв.м. в покривното пространство на Сграда – Учебен корпус с идентификатор 68850.524.1594.2, в Спортно училище „Тодор Каблешков", ул. „Градинарска" №16, кв. Кольо Ганчев, кв. 493, гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1306 от 29.05.2014135.32 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ – I157, кв. 38 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора.

pdfРешение № 1307 от 29.05.2014136.54 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х355, кв. 128 по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1308 от 29.05.2014138.05 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ1212, кв. 45 по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1309 от 29.05.2014136.32 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII92, кв. 45 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора.
 
pdfРешение № 1310 от 29.05.2014139.65 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1311 от 29.05.2014136.90 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1312 от 29.05.2014142.36 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000179; 017001; 021011; 034001; 036001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора.

pdfРешение № 1313 от 29.05.2014142.47 KB относно: Продажба на имоти с №№ 018029, 018043, 018044, 019025, 019036, 021013 и 022005 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора.

pdfРешение № 1314 от 29.05.2014144.21 KB относно: Продажба на имоти с №№ 013013, 013017, 013022, 041024, 045010, 047016, 047025, 049023 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора.

pdfРешение № 1315 от 29.05.2014149.41 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000335, 000351, 000352, 000391, 000394, 000396, 000409, 000415, 000417, 000418, 000419, 000425 и 000431 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.

pdfРешение № 1316 от 29.05.2014141.86 KB относно: Продажба на имоти с №№ 010007, 019002, 019003, 019005, 019008, 020005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Плоска могила, община Стара Загора.

pdfРешение № 1317 от 29.05.2014144.73 KB относно: Продажба на имоти с №№ 017005, 023007, 024019, 025009, 054004, 056024, 058004, 065011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора.

pdfРешение № 1318 от 29.05.2014144.01 KB относно: Продажба на имоти с №№ 036006; 050019; 116004; 119011; 139002; 139011; 274008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора

pdfРешение № 1319 от 29.05.2014141.6 KB относно: Продажба на имоти с №№ 040003; 040016; 055005; 055012; 056011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора.

pdfРешение № 1320 от 29.05.2014142.39 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000384; 037004; 037026; 043012; 049005; 050008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

pdfРешение № 1321 от 29.05.2014141.65 KB относно: Продажба на имоти с №№ 003432; 098001; 102004; 102005; 109014 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора.

pdfРешение № 1322 от 29.05.2014141.88 KB относно: Продажба на имоти с №№ 021016; 021019; 022006; 024009; 026004; 030014 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора.

pdfРешение № 1323 от 29.05.2014139.97 KB относно: Продажба на имоти с №№ 019024; 032016; 082007 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора.

pdfРешение № 1324 от 29.05.2014148.11 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000010; 017014; 019004; 069001; 075012; 076005; 080010; 080031; 086003; 088001; 088046; 091001; 092007 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

pdfРешение № 1325 от 29.05.2014150.51 KB относно: Продажба на имоти с №№ 016023; 025042; 027010; 046035; 063022; 063026; 064083; 064084; 064085; 069040; 070016; 071016; 071039; 086006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.

pdfРешение № 1326 от 29.05.2014150.49 KB относно: Продажба на имоти с №№ 087013; 087025; 088001; 090005; 090012; 091022; 091026; 091027; 094019; 096035; 098042; 098043; 098044; 099010 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.

 pdfРешение № 1327 от 29.05.2014138.24 KB относно: Продажба на имоти с №№ 150015; 193018; 208011 и 211005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лозен, община Стара Загора.

pdfРешение № 1328 от 29.05.2014140.14 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000062; 000206; 023001; 024007 и 057040 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора.

pdfРешение № 1329 от 29.05.2014137.01 KB относно: Частично изменение на ПУП – ПРЗ в кв. 73, гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1330 от 29.05.2014138.31 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.35.29, местност „Бойчо Бунар", землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1331 от 29.05.2014136.12 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.123.326 през местен път с идент. 68850.112.258; селскостопански, горски, ведомствен път с идент. 68850.123.256 и ПИ с идент. 68850.123.255 – за друг вид водно течение, водна площ, съоражение - от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-1230/ 20.02.2014 г.

pdfРешение № 1332 от 29.05.2014132.77 KB относно: Предварително съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ XXII 3328, кв.78 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-105/ 17.04.2014 г

pdfРешение № 1333 от 29.05.2014132.19 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод на ПИ № 083044 и ПИ № 083043, през полски път № 000218 от КВС на землище с. Малка Верея – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-2607 от 17.04.2014 г.

pdfРешение № 1334 от 29.05.2014134.24 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на обект:„Напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10", землище с. Загоре, община Стара Загора, през имоти – общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. № 10-01-2543 от 16.04.2014 год.

pdfРешение № 1335 от 29.05.2014137.32 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.109.24 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-11-3 от 06.01.2014 год.

pdfРешение № 1336 от 29.05.2014135.24 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 005001 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-11-9 от 10.01.2014 г.

pdfРешение № 1337 от 29.05.2014138.85 KB относно: Одобряване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.45.1 от КК на землище гр. Стара Загора.Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.45.1".
 
pdfРешение № 1338 от 29.05.2014155.85 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455Г ( парк "Бранителите на Стара Загора" ) по плана на гр. Ст. Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и 4456.

pdfРешение № 1339 от 29.05.2014138.18 KB относно: Съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план на трасе на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция - България" и неговите технологични площадки, пътни връзки и електрозахранване на основание на § 52 от преходни и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията, във връзка с чл. 129, ал. 3 (ред., дв, бр. 103/ 2005г.) от ЗУТ.

pdfРешение № 1340 от 29.05.2014136.46 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за УПИ № I ОДО от кв. 412а по плана на гр. Стара Загора (ПИ с идентификатор 68850.518.539 от КК), съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.3 и чл. 134, ал.1, т.5 от ЗУТ.

pdfРешение № 1341 от 29.05.2014134.72 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 048038 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-111 от 29.04.2014 год.

pdfРешение № 1342 от 29.05.2014132.84 KB относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за улица о.т. 62 -о.т.61 - о.т.95 и УПИ V- озеленяване в кв.10 по плана на с. Еленино, община Стара Загора

pdfРешение № 1343 от 29.05.2014136.55 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – промяна на План за регулация за кръстовището на бул."Цар С. Велики" и ул."Капитан Петко – юг"/ о.т 8152 - о.т 8153 - о.т 8154 - о.т 8155 - о.т 8157 - о.т 8158 - о.т 8161 - о.т 8162 - о.т 8163 - о.т 8160 - о.т 8159/, улица с о.т.8165 - о.т 8167, улица с о.т.8164 - о.т 1340 и улица о.т 8162 - о.т 8166 във връзка със Заявление рег. № 10-33-93/ 13.05.2014 год.

pdfРешение № 1344 от 29.05.2014134.34 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на подобект: „Оптично кабелно трасе за Съоражения за очистване на газа /СОГ/ „Могила" към обект „СОГ „Могила" в землище с. Преславен, общ. Ст. Загора, по повод Заявление № 10-01-2266/03.04.2014 г.

pdfРешение № 1345 от 29.05.2014135.4 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.42.945 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-96/ 10.04.2014 год

pdfРешение № 1346 от 29.05.2014135.54 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Схема за електрификация за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.161.71 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-65/ 12.03.2014 год.

pdfРешение № 1347 от 29.05.2014135.26 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 68850.75.159; 68850.75.162 и 68850.75.163 от КК на землище гр. Ст. Загора - Заявления №№ 19-06-51/24.02.14 г.и 10-33-50/06.03.2014 г.

pdfРешение № 1348 от 29.05.2014135.10 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с.Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-81 от 26.03.2014 г.

pdfРешение № 1349 от 29.05.2014135.22 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038001 от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-101 от 16.04.2014 г.

pdfРешение № 1350 от 29.05.2014135.02 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.48.37 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-78 от 24.03.2014 г.


Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...