Решения от Протокол № 34 от 19.06.2014

26 Юни 2014
 
pdfРешение № 1351 от 19.06.2014401.21 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1352 от 19.06.2014148.16 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013г., изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014г./ - второ четене

pdfРешение № 1353 от 19.06.2014142.15 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2013г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата.

pdfРешение № 1354 от 19.06.2014132.59 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост.

pdfРешение № 1355 от 19.06.2014209.70 KB относно: Приемане на актуализиран Устав на общинското търговско дружество „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД

pdfРешение № 1356 от 19.06.2014142.67 KB относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост на „Българо-германски център за професионално обучение" към Министерство на труда и социалната политика

pdfРешение № 1357 от 19.06.2014135.76 KB относно: Дарение на имот общинска собственост в с.Елхово на Старозагорската Света Митрополия.

pdfРешение № 1358 от 19.06.2014137.03 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху ПИ № 007004 с НТП – „Нива" и площ от 50.000 дка по КВС на землището на с. Богомилово в полза на НЧ „Иванка Терзиева 1927" с. Богомилово.

pdfРешение № 1359 от 19.06.2014136.34 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

pdfРешение № 1360 от 19.06.2014152.66 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

pdfРешение № 1361 от 19.06.2014132.46 KB относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

pdfРешение № 1362 от 19.06.2014132.02 KB относно: Промени в числеността на структурата на общинска администрация, касаещи звено „Общинска охрана"

pdfРешение № 1363 от 19.06.2014130.70 KB относно: Именуване на улица в с. Старозагорски минерални бани.

pdfРешение № 1364 от 19.06.2014214.60 KB относно: Откриване на общинска целодневна детска градина с административен адрес – гр. Стара Загора, ул. „Подполковник Калитин" 28.

pdfРешение № 1365 от 19.06.2014213.25 KB относно: Откриване на общинска целодневна детска градина с административен адрес – гр. Стара Загора, ул. «Г.С.Раковски» № 74.

pdfРешение № 1366 от 19.06.2014138.08 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III427, кв.33 по ПУП на с.Борилово, общ.Стара Загора

pdfРешение № 1367 от 19.06.2014139.30 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVII318, кв.39 по ПУП на с.Змейово, общ.Стара Загора

pdfРешение № 1368 от 19.06.2014131.75 KB относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 1310 от Протокол № 33/29.05.2014г.,т. 2, касаеща ПИ с идентификатор 68850.305.469, в землището на Стара Загора.

pdfРешение № 1369 от 19.06.2014143.07 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 63, находящ се в кв.Три чучура бл.55-юг,вх.А, ет.8 на настанен в него наемател

pdfРешение № 1370 от 19.06.2014142.19 KB относно: Продажба на имоти, находящи се в местност „Бойчо бунар", землище на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1371 от 19.06.2014133.39 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост с №№ 201.2; 201.4; 201.11 и 201.13, находящи се в землището на с. Дълбоки

pdfРешение № 1372 от 19.06.2014145.61 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

pdfРешение № 1373 от 19.06.2014139.26 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ33, кв. 26, по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

pdfРешение № 1374 от 19.06.2014144.51 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000347; 000416; 000665; 000720; 000721; 000722; 000959 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора

pdfРешение № 1375 от 19.06.2014137.71 KB относно: Продажба на имоти с №,035064, 035094 и 035172 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Люляк, община Стара Загора

pdfРешение № 1376 от 19.06.2014132.82 KB относно: Продажба на имоти с №№ 051002, 051022 и 092011, - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пъстрово, община Стара Загора

pdfРешение № 1377 от 19.06.2014139.50 KB относно: Продажба на имоти с №№000106,000107 и 000113, - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Руманя, община Стара Загора

pdfРешение № 1378 от 19.06.2014152.47 KB относно: Преписка по решение № 539, прието на заседание на Общински съвет, проведено на 20.12.2012 г., върната с решение № 23 от 18.02.2013 г. по адм. дело № 45 по описа за 2013 г. на Административен съд – гр. Стара Загора, оставено в сила с Решение № 2224 от 17.02.2014 г. по адм. дело № 3726/2013 на ВАС, III о., за ново произнасяне.

pdfРешение № 1379 от 19.06.2014136.79 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за изместване и преобразуване на въздушни ел. проводи 20 кV „Слънце" и „Родина" през селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 68850.208.60 – землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10-01-2890/ 08.05.2014 г.

pdfРешение № 1380 от 19.06.2014133.88 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 051044 през полски път № 000685 от КВС на землище с. Богомилово, общ. Ст. Загора - Заявление № 10-01-2888/ 08.05.2014 год.

pdfРешение № 1381 от 19.06.2014141.89 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и устройствена план - схема за нов БКТП в ПИ с идентификатор 68850.517.13 от КК на землище с. Хрищени, община Стара Загора и кабел 20 кV от подстанция „Стара Загора" в ПИ с идентификатор 68850.517.508 от КК на кв. „Голиш", гр. Стара Загора до новия БКТП, във връзка със Заявление № 19-06-118/ 13.05.2014 г.

pdfРешение № 1382 от 19.06.2014210.40 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 031025 от КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-125 от 19.05.2014 г.

pdfРешение № 1383 от 19.06.2014134.36 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 018020 от КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-114 от 08.05.2014 год.

pdfРешение № 1384 от 19.06.2014134.36 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-127 от 20.05.2014 г

pdfРешение № 1385 от 19.06.2014136.05 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ с идентификатор 68850.206.15 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-147 от 03.06.2014 год.

pdfРешение № 1386 от 19.06.2014135.11 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 056021 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-70 от 19.03.2014 год.

pdfРешение № 1387 от 19.06.2014136 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 175017 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-122 от 15.05.2014 год

pdfРешение № 1388 от 19.06.2014136.08 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038019 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-109 от 29.04.2014 г.

pdfРешение № 1389 от 19.06.2014135.67 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ №№ 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082 от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора.
 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...