Решения от Протокол № 36 от 11.09.2014

18 Септември 2014

pdfРешение № 1457 от 11.09.2014 г.95.09 KB  относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора"

pdfРешение № 1458 от 11.09.2014 г.97.28 KB  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 година

pdfРешение № 1459 от 11.09.2014 г.105.41 KB  относно: Даване съгласие за подписване на анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-03/2011/003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора" по Оперативна програма „Регионално развитие" и провеждане на процедури по реда на ЗОП

pdfРешение № 1460 от 11.09.2014 г.96.84 KB  относно: Допълване предмета на дейност и промяна в наименованието на „Тролейбусни превози" ЕООД

pdfРешение № 1461 от 11.09.2014 г.95.76 KB  относно: Даване на съгласие на Управителя на „Тролейбусни превози„ ЕООД за сключване на договор с ИААА

pdfРешение № 1462 от 11.09.2014 г.97.85 KB  относно: Удължаване срока на договорите на търговците, стопанисващи временни преместваеми обекти, находящи се на територията на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1463 от 11.09.2014 г.97.41 KB  относно: Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в т. 1. 3. на Решение № 1425 по протокол № 35 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.07.2014 г.

pdfРешение № 1464 от 11.09.2014 г.108.39 KB  относно: Отмяна на Решение № 1338 от Протокол № 33 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.05.2014 г.

pdfРешение № 1465 от 11.09.2014 г.97.18 KB  относно: Изменение на Решение № 1176 от Протокол № 31/27.03.2014 г. на Общински съвет Стара Загора относно таксиметров превоз на пътници на територията на Община Стара Загора

pdfРешение № 1466 от 11.09.2014 г.92.37 KB  относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари – юни 2014 г.

pdfРешение № 1467 от 11.09.2014 г.101.59 KB  относно: Мотивирано искане на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора за обезщетяване на наследниците на Тончо Ангелов Тончев с имот частна общинска собственост с идентификатор 68850.57.801

pdfРешение № 1468 от 11.09.2014 г.110.49 KB  относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Министерство на образованието и науката

pdfРешение № 1469 от 11.09.2014 г.111.33 KB  относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.15.1.20 находящ се на бул. „Руски" № 44 в гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

pdfРешение № 1470 от 11.09.2014 г.97.24 KB  относно: Преименуване на Градина „Доша Николова", представляваща УПИ Градина „Доша Николова" по ПУП на гр. Стара Загора идентичен на Поземлен имот с идентификатор 68850.515.328 по КККР на гр. Стара Загора, НТП: Обществен селищен парк, градина в градина на името на „Св. Игнатий Старозагорски"

pdfРешение № 1471 от 11.09.2014 г.98.49 KB  относно: Предложение за решение по молбата на Вельо Кирилов Велев до Президента на РБ за опрощаване на публични задължения на основание чл. 98,т. 12 от КРБ

pdfРешение № 1472 от 11.09.2014 г.107.18 KB  относно: Продажба на общинско жилище в кв."Три чучура", бл. 47, вх. 0, ет. 4, ап. 14 на настанен в него наемател

pdfРешение № 1473 от 11.09.2014 г.93.58 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

pdfРешение № 1474 от 11.09.2014 г.103.76 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ20, кв. 13 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

pdfРешение № 1475 от 11.09.2014 г.104.05 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ274, кв. 19 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

pdfРешение № 1476 от 11.09.2014 г.104.02 KB  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ284, кв. 21 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

pdfРешение № 1477 от 11.09.2014 г.102.31 KB  относно: Продажба на имот с № 089014 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

pdfРешение № 1478 от 11.09.2014 г.105.4 KB  относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

pdfРешение № 1479 от 11.09.2014 г.98.46 KB  относно: Придобиване на имот, собственост на Министерство на вътрешните работи

pdfРешение № 1480 от 11.09.2014 г.101.64 KB  относно: Продажба на имот с № 170003 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора

pdfРешение № 1481 от 11.09.2014 г.103.74 KB  относно: Продажба на имоти с № 085002 и № 085003 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора

pdfРешение № 1482 от 11.09.2014 г.104.66 KB  относно: Продажба на имоти с № № 023022, 023027 и 027015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора

pdfРешение № 1483 от 11.09.2014 г.102.65 KB  относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VІ, кв. 14 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

pdfРешение № 1484 от 11.09.2014 г.108.81 KB  относно: Учредяване право на строеж за пристройка към съществуващ склад към жилище в имот с идент. № 68850.524.642 (УПИ VІІжил.стр-во в кв. 503 – „К. Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора)

pdfРешение № 1485 от 11.09.2014 г.98.57 KB  относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.137.23 през ПИ с идентификатор 68850.316.280 – за второстепенна улица и пасище с идентификатор 68850.137.28 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10–01–4243/03.07.2014 г.

pdfРешение № 1486 от 11.09.2014 г.107.81 KB  относно: Разрешение за изработване на ПУП - изменение на схема за „Електрификация" към влязъл в сила ПУП - План за застрояване на ПИ № 070044, местност „Мерата", землище с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 10-00-424/26.02.2013 год. и заповед № 10-00-1868/15.08.2013 год.; Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване - кабел 20 кV и трафопост 20 кV - на ПИ № 070044, местност „Мерата", землище с. Загоре, общ. Стара Загора - във връзка с ъс заявление входящ № 19-06-189/09.07.2014 год.; Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5, във връзка с ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ № 070044, местност „Мерата", землище с. Загоре, общ. Стара Загора през поземлен имот с № 095002 от КВС на местност „Герена", землище с. Загоре, общ. Стара Загора - пасище, мера - общинска собственост - във връзка със заявление входящ № 10-01-4605/21.07.2014 год.

pdfРешение № 1487 от 11.09.2014 г.110.93 KB  относно: Разрешение за изработване на ПУП – изменение на схема за „Електрификация" към влязъл в сила ПУП - План за застрояване на ПИ № 027032, местност „Мижовица", землище с. Памукчии, общ. Стара Загора, одобрен с решение № 876 по протокол № 24/25.07.2014 год. на Общински съвет-Стара Загора; Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване - кабел 20 кV и трафопост 20 кV - на ПИ № 027032, местност „Мижовица", землище с. Памукчии, общ. Стара Загора - във връзка със заявление входящ № 19-06-188/09.07.2014 год.; Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на външно ел. захранване на ПИ № 027032, местност „Мижовица", землище с. Памукчии, общ. Стара Загора през поземлени имоти - общинска собственост - от КВС на землището на с. Памукчии: отводнителни канали - с номера № 000034, № 000035, № 000037, № 000059, № 000060, № 000103; напоителни канали - с номера № 000036, № 000054, № 000061, № 000064, № 000104; за селскостопански, горски, ведомствени пътища - с номера № 000503, № 000504, № 000521, № 000522, № 000558; насипи, насипища - с номера № 000544, № 000573, № 000579, № 000582, № 000585, № 000587, № 000588 и през поземлени имоти от КВС на землището на с. Загоре, общ. Стара Загора: отводнителни канали - с номера № 000359, № 000362; напоителни канали - с номера № 000360, № 000361, № 000363, № 000367; за селскостопански, горски, ведомствени пътища - с номера № 000402, № 000403, № 000406, № 000414, № 000417, № 000418 - във връзка със заявление входящ № 10-01-4606/21.07.2014 год.

pdfРешение № 1488 от 11.09.2014 г.109 KB  относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване трасе на елементи на техническата инфраструктура за обект: „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп" ООД Стара Загора в участъка Стара Загора - с. Шаново", на територията на Община Стара Загора - съгласно специализирана план - схема (за частите от трасето, преминаващи през регулационните граници на населените места) и парцеларен план (за частите от трасето, преминаващи извън границите на урбанизираните територии) през поземлени имоти - публична общинска собственост, както следва:

Поземлени имоти с идентификатори № 68850.47.942, № 68850.48.840, № 68850.68.26, № 68850.69.21, № 68850.70.9, № 68850.71.10, № 68850.72.15 и № 68850.73.12 по кадастралната карта на землището на гр. Стара Загора, с начин на трайно ползване - полски пътища;
Поземлени имоти с кадастрални номера № 000183, № 000289 и № 000798 по картата на възстановената собственост на землището на с. Хрищени, с начин на трайно ползване - път IV клас;
Поземлени имоти с кадастрални номера № 000035 и № 000214 по картата на възстановената собственост на землището на с.Колена, с начин на трайно ползване - път IV клас;
Поземлени имоти с кадастрални номера № 000187 и № 001065 по картата на възстановената собственост на землището на с. Люляк, с начин на трайно ползване - път IV клас.
 
pdfРешение № 1489 от 11.09.2014 г.97.51 KB  относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване трасе на външно ел. захранване за ПИ № 038019 през полски пътища №№ 000052; 000131 и 000159 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-5034/14.08.2014 год.
 
pdfРешение № 1490 от 11.09.2014 г.98.49 KB  относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация за УПИ І6120, За ОДО, УПИ ІІІ621 в кв. 3240 и улица о.т. 1894 - о.т.1900 - о.т.900 - о.т.894, гр. Стара Загора
 
pdfРешение № 1491 от 11.09.2014 г.99.54 KB  относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.47.37 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-179/04.07.2014 г.
 
pdfРешение № 1492 от 11.09.2014 г.101.54 KB  относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ № I ОДО от кв. 412а по плана на гр. Стара Загора, съставляващ ПИ с идентификатор 68850.518.539 от Кадастралната карта на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 1493 от 11.09.2014 г.98.03 KB  относно: Одобряване на план - схема за поставяне на монументално - декоративен елемент - фонтан - в УПИ № XIII Градина, кв. 1 в по плана на гр. Стара Загора - публична общинска собственост
 
pdfРешение № 1494 от 11.09.2014 г.104.53 KB  относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.117.16 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-218/19.08.2014 г. ; Предварително съгласие за промяна предназначението на част от полски път /ПИ/ № 68850.117.442 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-5108/19.08.2014 г.
 
pdfРешение № 1495 от 11.09.2014 г.99.1 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 113003 от КВС на землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-215 от 12.08.2014 год.
 
pdfРешение № 1496 от 11.09.2014 г.100.07 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.502 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-210 от 08.08.2014 год.
 
pdfРешение № 1497 от 11.09.2014 г.99.86 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.404 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-152 от 11.06.2014 год.
 
pdfРешение № 1498 от 11.09.2014 г.100.23 KB  относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.363 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-201 от 31.07.2014 год.

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...