Решения от Протокол № 37 от 30.10.2014

06 Ноември 2014

pdfРешение № 1499 от 30.10.2014231.05 KB  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1500 от 30.10.2014311.55 KB  Относно: Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Стара Загора

pdfРешение № 1501 от 30.10.2014230.01 KB   Относно: Поемане на общински дълг под формата на временен безлихвен заем от Национален фонд за авансово финансиране по проект "Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" Финансиран, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR–51315001-С004/11.11.2013г.

pdfРешение № 1502 от 30.10.2014208.99 KB  Относно: Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет

pdfРешение № 1503 от 30.10.2014179.55 KB  Относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1504 от 30.10.2014130.54 KB  Относно: Решение № 1461 от 11.09.2014 г. на Общински съвет Стара Загора, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-281/25.09.2014 на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА

pdfРешение № 1505 от 30.10.2014131.29 KB  Относно: Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център" ЕООД за закупуване на медицинска апаратура

pdfРешение № 1506 от 30.10.2014209.53 KB  Относно: Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложение за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Стара Загора с мандат за срок от 5 години, считано от 01.01.2015г.

pdfРешение № 1507 от 30.10.2014132.7 KB  Относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

pdfРешение № 1508 от 30.10.2014131.86 KB  Относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

pdfРешение № 1509 от 30.10.2014139.63 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за регулация за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.143.54 и План за застрояване за новообразуван имот с идентификатор 68850.143.598 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-286 от 22.10.2014 год.

pdfРешение № 1510 от 30.10.2014143.52 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ФК ВЕРЕЯ" гр. Стара Загора върху имот – публична общинска собственост – спортно игрище в кв. К.Ганчев

pdfРешение № 1511 от 30.10.2014219.8 KB  Относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Х фурна, 145, заедно с построената в него едноетажна сграда /бивша фурна/ в кв. 2, с. Стрелец, община Стара Загора , по реда на ЗПСК

pdfРешение № 1512 от 30.10.2014132.05 KB  Относно: Изкупуване на масивна жилищна сграда, находяща се УПИ ХХVІ общ., кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

pdfРешение № 1513 от 30.10.2014135.42 KB  Относно: Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № № 1490 по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 11.09.2014г за даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация

pdfРешение № 1514 от 30.10.2014141.15 KB  Относно: Изменение на Решение 70 по протокол 5/26.01.2012г. във връзка с промяна на регулацията

pdfРешение № 1515 от 30.10.2014129.73 KB  Относно: Промяна на Решение 1126/13.02.2014г.

pdfРешение № 1516 от 30.10.2014140.07 KB  Относно: Удължаване срока на действие на Договор № 1887/13.10.2009 г. за наем на общински имот, находящ се в парк „Митрополит Методи Кусев", гр. Стара Загора

pdfРешение № 1517 от 30.10.2014146.55 KB  Относно: Отдаване на имоти – публична общинска собственост

pdfРешение № 1518 от 30.10.2014215.98 KB  Относно: Възлагане управлението на рибните ресурси във водни обекти – публична общинска собственост, представляващи: Имот № 000395, с площ 27613кв.м., с начин на трайно ползване: Водоем, находящ се в землището на с. Пъстрово, ЕКАТТЕ 59170, общ. Стара Загора, при граници и съседи: № 096001 – пасище, мера-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000394 – дере на Община Стара Загора, №000253 - дере на Община Стара Загора , № 000205- полски път на Община Стара Загора , №097001 – пасище, мера-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, №000399- дере на Община Стара Загора , № 000400- дере на Община Стара Загора , №096000– пасище, мера-земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, съгласно надлежно вписан Акт за общинска собственост №07609/20.03.2009г. и Имот №004431 – изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов, №004432 – изоставена нива на наследниците на Иван Иванов Станчев, №004433 – залесена нива на Николай Ганчев Михайлов, №004434 – изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов , № 004608 – вътрешна река на държавата – МОСВ, №206004- дървопроизв. Площ на МЗГ – държавно лесничейство, №004595 – изоставена нива на наследниците на Стойчо Славов Узунов, №004598 – изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов , №004602- изоставена нива на Николай Ганчев Михайлов, №004597 – насип на Община Стара Загора, съгласно надлежно вписан Акт за общинска собственост №07610/20.03.2009г.

pdfРешение № 1519 от 30.10.2014138.11 KB  Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: една стая в едноетажна масивна сграда /кметство/, находяща се в УПИ „КМЕТСТВО", ПИ№99, кв.17, с.Старозагорски минерални бани, Община Стара Загора, с площ от 13 кв.м., при граници: изток- стая, запад- стая, север-улица, юг- УПИ І, съгласно надлежно вписан АОС№3989/06.12.2004год.

pdfРешение № 1520 от 30.10.2014138.35 KB  Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Овчарник №1, находящ се в УПИ VII „Дом за душевно болни" , в кв.37, с.Лясково, Община Стара Загора, със застроена площ от 79.00 кв.м., представляващ сграда – част от Сгради на трудово-лечебното стопанство, при граници и съседи: североизток – ТЛС, югоизток – двор, , югозапад – овчарник № 2, северозапад – улица с о.т. 102 – 103, съгласно надлежно вписан Акт за общинска собственост №04041/13.01.2005г.

pdfРешение № 1521 от 30.10.2014134.23 KB  Относно: Предоставяне под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Кольо Ганчев"№ 62-64 – гр. Стара Загора на Фондация „Щедрост и милосърдие - 2006", гр. Пловдив

pdfРешение № 1522 от 30.10.2014132.93 KB  Относно: Именуване на улици на територията на община Стара Загора.

pdfРешение № 1523 от 30.10.2014127.87 KB  Относно: Удължаване мандата на Временната комисия по решение 1170 от Протокол № 31/27.03.2014г.

pdfРешение № 1524 от 30.10.2014136.93 KB  Относно: Частично изменение на ПУП – ПР в кв. 527а, кв. „Три чучура-север", гр. Стара Загора

pdfРешение № 1525 от 30.10.2014212.72 KB  Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Остра Могила, Община Стара Загора

pdfРешение № 1526 от 30.10.2014136.51 KB  Относно: Продажба на имот с № 000152 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

pdfРешение № 1527 от 30.10.2014138.14 KB  Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот V76, кв. 90 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

pdfРешение № 1528 от 30.10.2014139.03 KB  Относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4575.1.101 (гараж № 5) гр. Стара Загора

pdfРешение № 1529 от 30.10.2014138.56 KB  Относно: Продажба на идеални части от Поземлен имот с идентификатор 68850.514.219, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 1530 от 30.10.2014214.74 KB  Относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот Х105, кв. 62 по плана на с. Богомилово, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 1531 от 30.10.2014138.86 KB  Относно: Продажба на имоти с № № 000252 и 000253 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора

pdfРешение № 1532 от 30.10.2014139.45 KB  Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора (ПИ с идентификатор 68850.514.504)

pdfРешение № 1533 от 30.10.2014139.11 KB  Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Стара Загора -ПИ с идентификатор 68850.515.431

pdfРешение № 1534 от 30.10.2014137.49 KB  Относно: Продажба на имот с № 041037 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

pdfРешение № 1535 от 30.10.2014142.01 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 072015, 180030, 180031, 180032, 183006 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора

pdfРешение № 1536 от 30.10.2014139.49 KB  Относно: Продажба на имоти с № № 000272 и 000273 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора

pdfРешение № 1537 от 30.10.2014215.29 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 73 - „Възраждане", гр. Стара Загора

pdfРешение № 1538 от 30.10.2014139.88 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ3330, кв. 78 по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1539 от 30.10.2014139.63 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV5203, кв. 278 по ПУП на гр. Стара Загора

pdfРешение № 1540 от 30.10.2014130.63 KB  Относно: Кръстовище на ул. «Капитан Петко войвода» и бул. "Цар Симеон Велики

pdfРешение № 1541 от 30.10.2014133.48 KB  Относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 083044 и ПИ № 083043, през полски път № 000218 от КВС на землище с. Малка Верея – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-4482 от 15.07.2014г.

pdfРешение № 1542 от 30.10.2014150.72 KB  Относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе на обект: „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надежден обществена ИКТ инфраструктура"

pdfРешение № 1543 от 30.10.2014141.12 KB  Относно: Искане за изработването на ПУП – промяна на План за регулация за УПИ III4723, УПИ IV4727 и УПИ VI4728 в кв. 458А, улица с о.т.4072 - о.т 4073 - о.т 4075; УПИ VIII Жил. стр-во , X4721 и XVI4722 в кв. 458 във връзка със Заявление рег. № 19-06-148/ 05.06.2014 год

pdfРешение № 1544 от 30.10.2014135.53 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 204.70 от КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-240 от 19.09.2014 год

pdfРешение № 1545 от 30.10.2014136.66 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 205.96 от плана на новообразуваните имоти на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-239 от 18.09.2014 год

pdfРешение № 1546 от 30.10.2014136.19 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.95 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-219 от 26.08.2014 год

pdfРешение № 1547 от 30.10.2014135.82 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.458 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-241 от 19.09.2014 год

pdfРешение № 1548 от 30.10.2014135.82 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 258.460 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-233 от 11.09.2014 год

pdfРешение № 1549 от 30.10.2014135.8 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.241 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-253 от 07.10.2014 год

pdfРешение № 1550 от 30.10.2014135.85 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.447 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-246 от 30.09.2014 год

pdfРешение № 1551 от 30.10.2014135.76 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000297 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-227 от 05.09.2014 год

pdfРешение № 1552 от 30.10.2014135.43 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 047007 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-226 от 05.09.2014 год

pdfРешение № 1553 от 30.10.2014135.32 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-243/ 23.09.2014 г

pdfРешение № 1554 от 30.10.2014135.61 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089006 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-228 от 05.09.2014 год

pdfРешение № 1555 от 30.10.2014135.42 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 031025 от КВС на землище с. Колена, Община Стара Загора"

pdfРешение № 1556 от 30.10.2014136.61 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 051044 от КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора"

pdfРешение № 1557 от 30.10.2014134.63 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за нов път до поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.3.21 през ПИ с идентификатор 70202.163.1 от кадастралната карта на землище с. Сулица, Община Стара Загора

pdfРешение № 1558 от 30.10.2014139.42 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на външно Ел. захранване за обект: „Разширение на гробищен парк" - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора;
Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на захранващ водопровод за обект: „Разширение на гробищен парк" - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, Община Ст. Загора

pdfРешение № 1559 от 30.10.2014139.42 KB  Относно: Промяна на регулацията в кв.252 по плана на гр.Стара Загора

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...