Решения от Протокол № 38 от 27.11.2014

04 Декември 2014

 

pdfРешение № 1560 от 27.11.2014225.21 KB  Относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в инвестиционната програма за 2014 година. 

pdfРешение № 1561 от 27.11.2014212.31 KB  Относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2015 - 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

pdfРешение № 1562 от 27.11.2014155.71 KB  Относно: Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2015г. 

pdfРешение № 1563 от 27.11.2014135.98 KB  Относно: Даване съгласие на „Център за психично здраве" ЕООД за бракуване на Д М А. 

pdfРешение № 1564 от 27.11.2014207.18 KB  Относно: Откриване на процедура за изграждане на Крематориум на територията на Община Стара Загора. 

pdfРешение № 1565 от 27.11.2014140.64 KB  Относно: Промяна на наименованията на действащите социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца" в гр. Стара Загора. 

pdfРешение № 1566 от 27.11.2014137.5 KB  Относно: Промяна на наименованията на действащите социални услуги „Защитено жилище" в гр. Стара Загора. 

pdfРешение № 1567 от 27.11.2014143.95 KB  Относно: 1. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 68850.143.598 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-307/ 25.11.2014 г.
2. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.143.598 през ПИ № 68850.143.597 /за друг вид водно течение, водна площ, съоражение/; селскостопански, горски ведомствен път № 68850.143.599 и ПИ № 68850.143.1534 /за друг поземлен имот за движение и транспорт/ от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост. 

pdfРешение № 1568 от 27.11.2014139.76 KB  Относно: Избор на Управител на „ Автосервиз на здравни заведения „ ЕООД по Реш. № 1163 / 27.03.2014г.

pdfРешение № 1569 от 27.11.2014141.85 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 069011 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-278/04.11.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ № 069011 през полски път № 000113 и пасища, мери № 000539 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-6685 от 04.11.2014 г. 

pdfРешение № 1570 от 27.11.2014218.16 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 017031 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-277/04.11.2014 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 017031 през полски път № 017022 и ПИ № 017040 – изоставена орна земя от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-6686 от 04.11.2014 г. 

pdfРешение № 1571 от 27.11.2014217.29 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 490 – „Кольо Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна. 

pdfРешение № 1572 от 27.11.2014139.23 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ1858, кв. 6 по ПУП на гр. Стара Загора. 

pdfРешение № 1573 от 27.11.2014140.45 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 5090 – „Кольо Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора. 

pdfРешение № 1574 от 27.11.2014138.78 KB  Относно: Продажба на имот с № 037041 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Борилово, община Стара Загора. 

pdfРешение № 1575 от 27.11.2014139.11 KB  Относно: Продажба на УПИ Іодо, кв.412-а по ПУП на гр. Стара Загора. 

pdfРешение № 1576 от 27.11.2014140.36 KB  Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ. за стоп. дейност, кв.3 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора. 

pdfРешение № 1577 от 27.11.2014137.67 KB  Относно: Продажба на имоти с № № 000818 и 077005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора. 

pdfРешение № 1578 от 27.11.2014144.26 KB  Относно: Продажба на общинско жилище в кв."Три чучура-север", бл. 61, ет. 11, ап. 86 на настанен в него наемател 

pdfРешение № 1579 от 27.11.2014138.7 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V151, кв. 21 по ПУП на с. Арнаутито 

pdfРешение № 1580 от 27.11.2014144.45 KB  Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев" № 109 (ПИ с идентификатор 68850.514.535) 

pdfРешение № 1581 от 27.11.2014138.17 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ801, кв. 68 по ПУП на с. Хрищени 

pdfРешение № 1582 от 27.11.2014214.91 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 68850.503.331 по кад. карта на гр. Стара Загора 

pdfРешение № 1583 от 27.11.2014142.68 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІгруп.жил.стр-во, кв. 330 по ПУП на гр. Стара Загора 

pdfРешение № 1584 от 27.11.2014141.19 KB  Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на тераса-пристройка към жилищна сграда в имот с идент. № 68850.519.150 (УПИ ХIІ477 в кв. 424 по ПУП на гр. Стара Загора) 

pdfРешение № 1585 от 27.11.2014142.39 KB  Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на външни стълби към дрогерия – преустройство на апартамент в имот с идент. № 68850.519.19 (УПИ ІКОО,ЖС и ПГ в кв. 426в – „Самара" по ПУП на гр. Стара Загора) 

pdfРешение № 1586 от 27.11.2014137.21 KB  Относно: Продажба на имоти с № № 079007 и 079008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Загоре, община Стара Загора 

pdfРешение № 1587 от 27.11.2014140.02 KB  Относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост с №№ 301.115 и 301.116, находящи се в землището на гр. Стара Загора 

pdfРешение № 1588 от 27.11.2014 138.91 KB  Относно: Продажба на УПИ ХІ320, кв.78 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора 

pdfРешение № 1589 от 27.11.2014216.02 KB  Относно: Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Кирилово, Община Стара Загора 

pdfРешение № 1590 от 27.11.2014135.21 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подобект: „Оптично кабелно трасе за Съоражения за очистване на газа /СОГ/ „Могила" към обект „СОГ „Могила", землище с. Преславен, Община Ст. Загора. 

pdfРешение № 1591 от 27.11.2014136.75 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.8.73 от КК на землище гр. Стара Загора и УПИ IV-86 /ПИ с идентификатор 68850.50.7.86/ - Заявление № 19-06-250/ 08.10.2014 г. 

pdfРешение № 1592 от 27.11.2014135.27 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно Eл. захранване за ПИ с идентификатор 68850.123.326 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора. 

pdfРешение № 1593 от 27.11.2014135.17 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.180.580 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-273/ 30.10.2014 г. 

pdfРешение № 1594 от 27.11.2014135.02 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 034032 от КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-280 от 04.11.2014 год. 

pdfРешение № 1595 от 27.11.2014135 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.313.586 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-252/ 07.10.2014 г.

pdfРешение № 1596 от 27.11.2014134.89 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 132007 от КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-275 от 31.10.2014 год. 

pdfРешение № 1597 от 27.11.2014136.24 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 107028 от Картата на възстановената собственост на землище с. Хрищени, Община Стара Загора. 

pdfРешение № 1598 от 27.11.2014 232.63 KB  Оносно:Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на с. Хрищени в частта му за улица с осови точки 19-22-159; УПИ XII469, УПИ V451, УПИ XI457 в кв. 17; УПИ I467, УПИ ІІ468, УПИ ІІI458 и УПИ ІV9507 в кв. 16 по заявление вх.№ 10-33-296/07.11.2014г. 

pdfРешение № 1599 от 27.11.2014229.87 KB  Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на План за регулация за УПИ ІІ469, За жилищно строителство , КОО и подземни гаражи, УПИ ІV552, За паркинг в кв.442в и улица - тупик о.т.4189а – о.т.4189б по плана на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-1654 от 11.09.2012г. 

pdfРешение № 1600 от 27.11.2014137.08 KB   Относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1099 от 25.06.1988г в частта му за улица с осови точки 725в-725г-725ж и УПИ VІІ – 1859 в кв. 6

pdfРешение № 1601 от 27.11.2014 231.5 KB  Относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация, одобрен със заповед № 1376 от 13.04.1988г за кв.420, гр. Стара Загора, като за частта му, заключена между УПИ ІV – 427 и УПИ V – 426 се обособи улица с осови точки 4042а – 4042б , при което се обособява нов квартал 420д, който включва УПИ І – 430, УПИ ІІ – 429, УПИ ІІІ – 428 и УПИ ІV – 427 от съществуващ квартал 420, гр. Стара Загора по заявление вх.№ 10 – 01 – 4450 от 14.07.2014г.

pdfРешение № 1602 от 27.11.2014136.61 KB  Относно: Даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на кв. „Дъбрава", гр. Стара Загора, одобрен с решение № 69 от 26.02.2004г на Общински съвет Стара Загора в частта му за улица с осови точки 59-60-63 и УПИ IV425 в кв. 11

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...