Решения от Протокол № 39 от 18.12.2014

23 Декември 2014

 

pdfРешение № 1603 от 18.12.2014134.5 KB  Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. И доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г./ - първо четене

pdfРешение № 1604 от 18.12.2014131.95 KB  Относно: Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане. – ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

pdfРешение № 1605 от 18.12.2014160.23 KB  Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Покрит плувен басейн гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1606 от 18.12.2014135.05 KB  Относно: Промяна на финансираната численост в Звено „Градска мобилност" и Звено „Спорт за всички и спортни дейности", считано от 01.01.2015 г.

pdfРешение № 1607 от 18.12.2014134.17 KB  Относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства и кметски наместници при Община Стара Загора.

pdfРешение № 1608 от 18.12.2014134.02 KB  Относно: Увеличаване на капитала на общинското търговско дружество „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД с парична вноска.

pdfРешение № 1609 от 18.12.2014147.67 KB  Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "ТЕНИС КЛУБ АВГУСТА ТРАЯНА" гр. Стара Загора върху имот –общинска собственост Спортен комплекс – тенис кортове

pdfРешение № 1610 от 18.12.2014139.47 KB  Относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките на дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович" АД/ Университетска/.

pdfРешение № 1611 от 18.12.2014135.83 KB  Относно: Попълване съставите на постоянните комисии при Общински съвет Стара Загора.

pdfРешение № 1612 от 18.12.2014129.66 KB  Относно: Избиране на нови членове в комисията за избор на управител на общинското търговско дружество „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД

pdfРешение № 1613 от 18.12.2014139.29 KB  Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

pdfРешение № 1614 от 18.12.2014134.33 KB  Относно: Участие на Община Стара Загора в учредяване на ново „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора" по реда на Закона за управление на отпадъците

pdfРешение № 1615 от 18.12.2014134.33 KB  Относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1616 от 18.12.2014134.68 KB  Относно: Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България" към МТСП по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с проект „Основен ремонт на Целодневна детска градина №10 „Светлина", гр. Стара Загора", с цел обновяване на материалната база, подобряване условията за престой и работа в детската градина, както и създаване на трудова заетост за безработни лица

pdfРешение № 1617 от 18.12.2014132.44 KB  Относно: Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2014/2015 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

pdfРешение № 1618 от 18.12.2014132.89 KB  Относно: Разкриване на „Център за временно настаняване" като делегирана държавна дейност

pdfРешение № 1619 от 18.12.2014134.66 KB  Относно: Прекратяване на договор за концесия от 02.10.2000г. с концесионер Жельо Иванов Желев.

pdfРешение № 1620 от 18.12.2014141.52 KB  Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на склад за гуми - пристройка към съществуваща обслужваща сграда в имот с идент. № 68850.520.500 (УПИ ІIІстоп.дейност в кв. 455г по ПУП на гр. Стара Загора).

pdfРешение № 1621 от 18.12.2014135.35 KB  Относно: Учредяване право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки – преустройство по време на строителство в имот с идент. № 68850.515.543 (УПИ ІІКЖС и ПГ, кв. 34 - "Градински" по ПУП на гр. Стара Загора)

pdfРешение № 1622 от 18.12.2014136.8 KB  Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV198, кв. 6 по ПУП на с. Бъдеще.

pdfРешение № 1623 от 18.12.2014133.2 KB  Относно: Продажба на имот с № 036044 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Борилово, община Стара Загора

pdfРешение № 1624 от 18.12.2014139.2 KB  Относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.503.980, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 1625 от 18.12.2014140.66 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 000297; 049004; 050001; 051007 и 051033 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.

pdfРешение № 1626 от 18.12.2014142.08 KB  Относно: Продажба на имоти с №№ 046004; 046006; 048004; 048005 и 048010 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

pdfРешение № 1627 от 18.12.2014136.74 KB  Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. И доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г./-второ четене

pdfРешение № 1628 от 18.12.2014142.08 KB  Относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за поземлен имот между УПИ № IV-90 и УПИ № V-49, и План за застрояване за новообразуван УПИ № ХII за техническа инфраструктура от кв. 41 по плана на с. Ракитница, общ. Ст. Загора, във връзка със Заявление № 10-33-326/ 08.12.2014 г.

pdfРешение № 1629 от 18.12.2014135.76 KB  Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване за УПИ № I спорт, атракции, озеленяване, кв. 334а, по плана на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1630 от 18.12.2014143.45 KB  Относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2931/04.11.1989г в частта му за улица с осови точки 4486 – 4485 – 4484 – 4483 – 4482– 4481– 4480 – 4479 – 4478 – 4477– 4476 – 4474 – 4473– 4472 – 4471, УПИ ХХХVІ-жил. строителство, КОО и подземни гаражи и УПИ ХХХV- озеленяване парк"Борова гора" в кв. 252 по заявление вх.№ 10-33-330/10.12.2014г.

pdfРешение № 1631 от 18.12.2014154.44 KB  Относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 214/25.02.1986г в частта му за улица"Витоша" с осови точки 4992 – 89а– 74а – 25а – 23а – 52а – 18а– 18б – 18в и осови точки 72а – 64а– 24а – 53 – 8 по заявление вх.№ 10-33-329/10.12.2014г

pdfРешение № 1632 от 18.12.2014135.81 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.505 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-283 от 11.11.2014 год.

pdfРешение № 1633 от 18.12.2014148.18 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.45 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-290 от 25.11.2014 год.

pdfРешение № 1634 от 18.12.2014148.22 KB  Относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.154 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-291 от 25.11.2014 год.

pdfРешение № 1635 от 18.12.2014134.13 KB  Относно: Предварително съгласие за прокарване на трасе на обект: „ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ПО ЧЛ. 62, АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗУТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОЕМ ДО „ЗАГОРКА" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА", през имоти с идентификатори 68850.529.2 и 68850.528.10 – обществен селищен парк, градина

 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...