Решения от Протокол № 13 от 29.09.2016

06 Октомври 2016

pdfРешение № 521 от 29.09.2016г.215.99 KB относно: Изменение на Общия устройствен план на гр. Стара Загора в частта на парк/кв. Бедечка и на съответния ПУП за парка.

pdfРешение №522 от 29.09.2016г.135.5 KB относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“

pdfРешение №523 от 29.09.2016г.235.9 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение №524 от 29.09.2016г.223.26 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение №525 от 29.09.2016г.218.51 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г., изм. и доп. с Решение № 956 от 31.10.2013 г., в сила от от 31.10.2013г., с изключение на чл.7, aл.4 , чл.17 и чл.37, ал.2, които влизат в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 1067 от 16.12.2013г., в сила от 01.01.2014 г. – второ четене.

pdfРешение №526 от 29.09.2016г.206.31 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – първо четене.

pdfРешение №527 от 29.09.2016г.209.79 KB относно:Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2017 – 2019 година.

pdfРешение № 528 от 29.09.2016г.284.53 KB относно:Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2016 година.

pdfРешение № 529 от 29.09.2016г.207.86 KB относно:Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет.

pdfРешение № 530 от 29.09.2016г.217.11 KB относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора

pdfРешение № 531 от 29.09.2016г.211.6 KB относно:Поемане на задължение до 95 884,00 лева (деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

pdfРешение № 532 от 29.09.2016г.213.34 KB относно:Поемане на задължение в размер на 117 205,11 лв. (сто и седемнадесет хиляди, двеста и пет лева и единадесет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

pdfРешение № 533 от 29.09.2016г.219.77 KB относно:Заявление за достъп до обществена информация рег. № 10-21-27/ 01.09.2016г. и № 10-21-28/ 07.09.2016г.

pdfРешение № 534 от 29.09.2016г.208.6 KB относно:Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

pdfПриложение 1 към Решение № 534611.39 KB

pdfРешение № 535 от 29.09.2016г.208.34 KB относно:Наименуване на новоизградения парк, намиращ се в кв.334а, УПИ- I – 7134 за Спорт, Атракции, Озеленяване и Рекреация по плана на гр.Стара Загора

pdfРешение № 536 от 29.09.2016г.218.76 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб по спортна стрелба Августа 1992“- гр. Стара Загора.

pdfРешение № 537 от 29.09.2016г.215.97 KB относно:Придобиване право на управление на имоти на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора, във връзка с реализиране на проект по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

pdfРешение № 538 от 29.09.2016г.218.29 KB относно:Изваждане на част от втори етаж на сграда от активите на общинското търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания“ ЕООД и предоставяне в активите на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД

pdfРешение № 539 от 29.09.2016г.138.6 KB относно:Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев“ № 28 на СНЦ „Център Голд Степ“ – Клуб по спортни танци.

pdfРешение № 540 от 29.09.2016г.209.81 KB относно:Удължаване срока на действащите договори за наем на търговски обекти/ маси / на територията на Централен покрит пазар

pdfРешение № 541 от 29.09.2016г.215.14 KB относно:Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ № 139, кв. 54 а, парц. II, пл. № 1026.

pdfРешение № 542 от 29.09.2016г.216.4 KB относно:Упълномощаване на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за извършените действия до настоящия момент, както и за всички необходими предстоящи действия във връзка с започнатото административно производство пред Изпълнителна агенция по горите относно предварително съгласуване за учредяване на безсрочни сервитути за изграждане и обслужване на ел.кабел и водопровод в полза на Община Стара Загора който съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „а“ от Закона за водите следва да бъде публична общинска собственост и чл.3.4 б “Б“ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

pdfРешение №543 от 29.09.2016г.209.35 KB относно:Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП „ ДГС Стара Загора „ във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

pdfРешение № 544 от 29.09.2016г.222.55 KB относно: Предварително съгласие на основание чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за ПУП - Парцеларен план, Проект 2, Позиция 2 за обект „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“, участък 1 и участък 2 за поземлени имоти общинска собственост в землищата на /съгласно приложен регистър/:
участък 1 - с. Михайлово, с. Калояновец, с. Християново, с.Еленино;
частък 2 - с. Калитиново и с. Хрищени, с. Горно Ботево и с. Дълбоки, с. Хан Аспарухово по заявления вх. № 10-02-3146/20.05.2016г. и вх. № 10-01-3604/15.06.2016г. от ДП“НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

pdfРешение № 545 от 29.09.2016г.232.39 KB относно:Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ3944, кв. 302 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора чрез замяна

pdfРешение № 546 от 29.09.2016г.216.09 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ3447 в кв. 72-Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

pdfРешение № 547 от 29.09.2016г.213.81 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ44 в кв. 50 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

pdfРешение № 548 от 29.09.2016г.214.37 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ78 в кв. 25 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

pdfРешение № 549 от 29.09.2016г.213.73 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ143 в кв. 43 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

pdfРешение № 550 от 29.09.2016г.215.93 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ87 в кв. 3 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

pdfРешение № 551 от 29.09.2016г.213.92 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ в кв. 9 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

pdfРешение № 552 от 29.09.2016г.217.21 KB относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.524.924 – частна общинска собственост, кв.”Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора

pdfРешение № 553 от 29.09.2016г.218.64 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Самара-3“, бл. 3, на настанен в него наемател

pdfРешение № 554 от 29.09.2016г.219.95 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 25, на настанен в него наемател

pdfРешение № 555 от 29.09.2016г.220.43 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Три чучура север“, бл. № 64, вх. 0, ет. 8, ап. 22, на настанен в него наемател

pdfРешение № 556 от 29.09.2016г.219.12 KB относно:Продажба на Общински нежилищен имот, представляващ едноетажна сграда, находяща се на ул. „Кольо Ганчев“ № 62-64, гр. Стара Загора

pdfРешение № 557 от 29.09.2016г.207.21 KB относно: Продажба на имот с № 017042 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

pdfРешение № 558 от 29.09.2016г.139.07 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VІ73 в кв. 12 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

pdfРешение № 559 от 29.09.2016г.213.4 KB относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповеди № 19-12-97/ 26.06.2014г и № 19-25-44/ 15.08.2014г в обхват: УПИ VІІ – 374 и УПИ VІІІ – 372 в кв. 217

pdfРешение № 560 от 29.09.2016г.139.32 KB относно:Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на с. Змейово, община Стара Загора, одобрен със заповед № РД-25-789/ 31.03.2009г в обхват: УПИ ІV – Ресторант, сладкарница, фурна, хранителни и нехранителни стоки, ритуална зала, физкултурен салон, автоспирка, ТОТО, РЕП в кв. 3 и улица - тупик с осови точки 229 – 229б.

pdfРешение № 561 от 29.09.2016г.209.95 KB относно:Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ с идентификатор 68850.222.728 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ с идентификатор 68850.222.3 по КККР на местност “Комлука“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-3622/ 30.06.2016 г.

pdfРешение № 562 от 29.09.2016г.217.2 KB относно:Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „полски път“ /ПИ/ № 000 574 – публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка до ПИ № 032 021 в местност “Влавошка могила“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, на основание чл.30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ - Заявление 10-01-4515/ 22.08.2016 г.

pdfРешение № 563 от 29.09.2016г.215.22 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 257022 и ПИ № 257023 по КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-197 от 19.07.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 257022 и ПИ № 257023 през ПИ № 000646 - „полски път“, землище с. Кирилово, общ. Стара Загора – публична, общинска собственост.

pdfРешение № 564 от 29.09.2016г.217.03 KB относно:Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация на кв. “Три чучура север“, гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1082/ 07.07.1997г., в частта му за УПИ ІV - Детска градина, УПИ V-14851, УПИ VI – КОО от кв. 605, улици с осови точки: 4642 – 4641 – 4640; 4705 – 4706; 4680 – 4702– 4703 – 4704 – 4705 – 4706 и части от кв. 605 без отреждане, заключени между улици с осови точки: 4640, 4630, 4631, 4669, 4671, 4672, 4665, 4663, 4662, 4666, 4667, 4668, 4649, 4648, 4647, 4646, 4644, 4645, 4642, 4641, 4640; 4721, 4720, 4722, 4676, 4675, 4674, 4673, 4672, 4671, 4677, 4680, 4702 и УПИ IV-Детска градина, от кв. 605; 4705, 4706, 4707, 4711, 4712, 4713, 4715, 2093, 4716, 4717, 4719, 4720, УПИ IV-Детска градина, и УПИ VI-КОО от кв. 605;

pdfРешение № 565 от 29.09.2016г.224.36 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ VI-3346 в кв. 326А, улица с о.т о.т. 772 - о.т. 4640, улица о.т. 772 – о.т. 4694 и о.т.4693 – о.т.4694 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед 19-12-168/ 15.07.2016г., УПИ І- ЖС и ПГ в кв. 326, одобрен със Заповед 2551/ 09.08.1988г. и План за застрояване за новообразуваните УПИ IX-7152, ЗА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ и УПИ VI-7153, ЗА ПАРК - СПОРТ, АТРАКЦИИ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕКРЕАЦИЯ кв. 326а по плана на гр. Стара Загора - разширение на новия парк в кв.“Казански“ - Заявление № 10-33-266 /07.09.2016 г.

pdfРешение № 566 от 29.09.2016г.216.48 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод за ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 по КВС на местност “Тетрата“, в землище с. Богомилово, Община Стара Загора за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Стара Загора“;
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 по КВС на местност “Тетрата“, в землище с. Богомилово, Община Стара Загора за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Стара Загора“;
Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност “Тетрата“, в землище с. Богомилово, Община Стара Загора за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Стара Загора“.

pdfРешение № 567 от 29.09.2016г.212.41 KB относно:Разрешение за изработването на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 088030 и ПИ № 088031 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-242 от 30.08.2016 г.

pdfРешение № 568 от 29.09.2016г.212.37 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.157 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-215 от 02.08.2016 год.

pdfРешение № 569 от 29.09.2016г.213.41 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 210.84 по плана на новобразуваните имоти на местност „Айвалъка“, землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-06-214/ 02.08.2016 год.

pdfРешение № 570 от 29.09.2016г.212.4 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.290 по ПНИ на местност „Мечи кладенец“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-227 от 17.08.2016 год.

pdfРешение № 571 от 29.09.2016г.137.1 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037 026 по КВС на местност „Клюнка“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-232 от 23.08.2016 год.

pdfРешение № 572 от 29.09.2016г.213.24 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 066001 от КВС на местност „Киселицата“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-225 от 16.08.2016 г.

pdfРешение № 573 от 29.09.2016г.213.12 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.382 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-199 от 19.07.2016 год.

pdfРешение № 574 от 29.09.2016г.212.72 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 68850.118.243 по КККР на местност „Апти тарла“, землище гр. Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-243 от 30.08.2016 г.

pdfРешение № 575 от 29.09.2016г.209.8 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод на ПИ № 009035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-253 от 02.09.2016г.

pdfРешение № 576 от 29.09.2016г.211.46 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 009035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-254 от 02.09.2016г.

pdfРешение № 577 от 29.09.2016г.211.95 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.33 по КККР на местност “Каймака“ в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-251 от 02.09.2016 год.

pdfРешение № 578 от 29.09.2016г.211.82 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.233.244 по КККР на местност “Табашки герен“ в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-252 от 02.09.2016 год.

pdfРешение № 579 от 29.09.2016г.211.84 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.137.281 по КККР на местност “Табашки герен“ в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-250 от 02.09.2016 год.

pdfРешение № 580 от 29.09.2016г.136.62 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.210.4 по КККР на местност “Курбанова чешма“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-249 от 02.09.2016 год.

pdfРешение № 581 от 29.09.2016г.214.01 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.253 по КККР на местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-241 от 30.08.2016 год.

pdfРешение № 582 от 29.09.2016г.213.41 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 085 031 по КВС на местност „Ханчето“, землище с. Змейово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-239 от 30.08.2016 год.

pdfРешение № 583 от 29.09.2016г.212.38 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 058 030 по КВС на местност “Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-183 от 30.06.2016 г.

pdfРешение № 584 от 29.09.2016г.212.65 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.594 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-240 от 30.08.2016 год.

pdfРешение № 585 от 29.09.2016г.288.95 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.171.275, ПИ с идентификатор 70202.171.272 и ПИ с идентификатор 70202.171.269 и Ел схеми за ПИ с идентификатор 70202.171.272 и ПИ с идентификатор 70202.171.269 по КККР местност “Керезлика“, землище с. Сулица, Община Стара Загора.

pdfРешение № 586 от 29.09.2016г.212.12 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 085 009 по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

pdfРешение № 587 от 29.09.2016г.213.26 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на външно ел. захранване на ПИ № 106 008 по КВС на местност “Под медвен“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...