Решения от Протокол № 15 от 27.10.2016

02 Ноември 2016

pdfРешение №588 от 27.10.2016г.215.56 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – второ четене.

pdfРешение №589 от 27.10.2016г.209.62 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора приета с решение на Общински съвет № 1045 от 16.12.2013 година – първо четене

pdfПриложение към Решение №589185.86 KB

pdfРешение №590 от 27.10.2016г.205.48 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – първо четене

pdfПриложение към Решение №590209.07 KB

pdfРешение №591 от 27.10.2016г.214.62 KB относно:Одобряване промени на числеността на Общинска администрация, Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика“ и на финансираната численост на персонала в местните бюджетни дейности - Звено „Общинска охрана“, считано от 01.11.2016 година.

pdfПриложение 1 към Решение №591211.52 KBpdfПриложение 2 към Решение №591360.69 KB

pdfРешение №592 от 27.10.2016г.206.6 KB относно: Одобряване Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017 г.

pdfПриложение към Решение №5921.62 MB

pdfРешение №593 от 27.10.2016г.137.51 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне на движимите вещи, предоставени на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ на Община Стара Загора.

pdf Решение №594 от 27.10.2016г.222.26 KB относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска собственост за нуждите на Фондация „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“

pdf Решение №595 от 27.10.2016г.217.11 KB относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост на Арменската Апостолическа Православна църква

pdf Решение №596 от 27.10.2016г.219.52 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“ – гр. Стара Загора.

pdf Решение №597 от 27.10.2016г.206.44 KB относно:Отпускане на еднократна помощ на Анета А. Атанасова

pdf Решение №598 от 27.10.2016г.206.31 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Иванка Д.Пеева

pdf Решение №599 от 27.10.2016г.207.5 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Йозкан С.Бекиров

pdf Решение №600 от 27.10.2016г.206.64 KB относно:Отпускане на еднократна парична помощ на Татяна П.Стефанова

pdf Решение №601 от 27.10.2016г.209.44 KB относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост.

pdf Решение №602 от 27.10.2016г.217.38 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ XV3329 в кв. 78-Възраждане по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

pdf Решение №603 от 27.10.2016г.214.77 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII246 в кв. 24 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора.

pdf Решение №604 от 27.10.2016г.215.82 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX172 в кв. 31 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.

pdf Решение №605 от 27.10.2016г.213.73 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ X187 в кв. 46 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора.

pdf Решение №606 от 27.10.2016г.213.04 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ II176 в кв. 33 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора.

pdf Решение №607 от 27.10.2016г.216.79 KB относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.588, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdf Решение №608 от 27.10.2016г.216.87 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот VII19 в кв. 4, по плана на с. Еленино, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdf Решение №609 от 27.10.2016г.214.54 KB относно: Продажба на имот с № 085015 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

pdf Решение №610 от 27.10.2016г.135.35 KB относно: Продажба на имот с № 017042 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

pdfРешение №611 от 27.10.2016г.282.46 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора приета с решение на Общински съвет № 1045 от 16.12.2013 година – второ четене

pdf Решение №612 от 27.10.2016г.215.76 KB относно:Разрешение за изработването на проект на ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за територията на кв.”Железник”, обхващащ квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10-33-310 от 04.10.2016 год.

pdfРешение №613 от 27.10.2016г.212.34 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ с идентификатор 68850.258.70, местност „Съборената кюприя“ по КККР на землище гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-304 от 28.09.2016г.

pdfРешение №614 от 27.10.2016г.212.41 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.336 по КККР на местност „Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-283 от 06.10.2016 год.

pdfРешение №615 от 27.10.2016г.136.84 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.78 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-277 от 20.09.2016 год.

pdfРешение №616 от 27.10.2016г.135.53 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.59 по ПНИ на местност „Голяма ливада“ в землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-269 от 19.09.2016 год.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...