Решения от Протокол № 17 от 22.12.2016

29 Декември 2016

pdfРешение № 656 от 22.12.2016г.212.98 KB относно:Финансова помощ за реставрацията на стенопис на манастирския храм “Св.Вмчк.Теодор Тирон“ – Аязмото, гр Стара Загора и малък храм „Света Богородица“ при Затвора - Стара Загора

pdfРешение № 657 от 22.12.2016г.213.21 KB относно:Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 658 от 22.12.2016г.298.65 KB относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 659 от 22.12.2016г.186.13 KB относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – второ четене

pdfРешение № 660 от 22.12.2016г.208.85 KB относно:Допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 661 от 22.12.2016г.369.4 KB относно:Приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора– първо четене.

pdfРешение № 662 от 22.12.2016г.227.18 KB относно:Приемане на Наредба на Община Стара Загора за водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие– първо четене.

pdfРешение № 663 от 22.12.2016г.224.91 KB относно:Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2016 година

pdfРешение № 664 от 22.12.2016г.136.63 KB относно:Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2017г.

pdfПриложение 1499.64 KBpdfПриложение 2452.79 KB

pdfРешение № 665 от 22.12.2016г.208.48 KB относно:Увеличаване на щатната численост в звено СВСД (Спорт за всички спортни дейности).

pdfРешение № 666 от 22.12.2016г.212.28 KB относно:Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2016/2017 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

pdfПриложение 1237.97 KB

pdfРешение № 667 от 22.12.2016г.213.53 KB относно:Приемане на Актуализирана програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора.

pdfПриложение 11.91 MBpdfПриложение 23.1 MBpdfПриложение 3916.18 KBpdfПриложение 41.25 MBpdfПриложение 5509.97 KB

pdfРешение № 668 от 22.12.2016г.211.54 KB относно:Изменение на решение № 380 от 30.06.2016 год. на Общински съвет Стара Загора

pdfРешение № 669 от 22.12.2016г.213.26 KB относно:Изменение на решение № 381 от 30.06.2016 год. на Общински съвет Стара Загора

pdfРешение № 670 от 22.12.2016г.225.49 KB относно:Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на „Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, свикано за 5 януари 2017 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.

pdfРешение № 671 от 22.12.2016г.212.29 KB относно:Дарение на детски съоръжения в Детски кът „Пиеро“, находящ се на ул.“Ген.Гурко“ 46 на Държавен Куклен театър – Стара Загора

pdfРешение № 672 от 22.12.2016г.143.56 KB относно:Дарение на медицинска апаратура на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора и на МЦ „Дерма Гард Стара Загора“ ЕООД

pdfРешение № 673 от 22.12.2016г.139.74 KB относно:Обезщетение с равностойна земя на наследниците на Косьо Илев Могилски и Руска Косева Драгнева, съгласно Решение за право на обезщетение № 50001/03.10.2013г. и Заявление с вх. № 50205/20.08.1991г.

pdfРешение № 674 от 22.12.2016г.221.65 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен Клуб Бадминтон“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

pdfРешение № 675 от 22.12.2016г.220.96 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен клуб по борба Берое“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

pdfРешение № 676 от 22.12.2016г.223.22 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ Спортен Клуб по джудо и самбо „Недьо Ранчев“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

pdfРешение № 677 от 22.12.2016г.222.9 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “СПОРТЕН КЛУБ - СЕЗАН“ и СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС – АСКЕН“ върху част от имот – публична общинска собственост

pdfРешение № 678 от 22.12.2016г.211.74 KB относно:Именуване на улици на територията на град Стара Загора

pdfРешение № 679 от 22.12.2016г.210.09 KB относно:Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия (по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж) на Д. Д. Керимова и Д. Д. Керимова – наследници на починалата Д. М. Демирева

pdfРешение № 680 от 22.12.2016г.141.61 KB относно:Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, находящ се в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр. Стара Загора.

pdfРешение № 681 от 22.12.2016г.219.6 KB относно:Отдаване под наем на част от обект – публична общинска собственост, представляващ: Клуб, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Лозенец, кв. 36

pdfРешение № 682 от 22.12.2016г.235.1 KB относно:Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІV949, кв. 5 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, чрез замяна

pdfРешение № 683 от 22.12.2016г.145.98 KB относно:Прекратяване на съсобственост в кв. 607 – “Три чучура - север“ по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна

pdfРешение № 684 от 22.12.2016г.215.31 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ V627 в кв. 64 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

pdfРешение № 685 от 22.12.2016г.216.58 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ381 в кв. 27 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

pdfРешение № 686 от 22.12.2016г.216.14 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ Х17 в кв. 3 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

pdfРешение № 687 от 22.12.2016г.218.9 KB относно:Изкупуване на сгради, находящи се в парк „Бедечка“- собственост на Областен съвет на Български червен кръст – Стара Загора.

pdfРешение № 688 от 22.12.2016г.142.12 KB относно:Продажба на УПИ ІV1877, кв. 16а по ПУП на гр. Стара Загора, ул. Г.С.Раковски“ № 37

pdfРешение № 689 от 22.12.2016г.223.34 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов“ № 3, на настанен в него наемател

pdfРешение № 690 от 22.12.2016г.222.8 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ № 5, на настанен в него наемател

pdfРешение № 691 от 22.12.2016г.219.23 KB относно:Продажба на имоти с № № 025034; 082007, находящи се в землището на с. Горно Ботево, община Стара Загора

pdfРешение № 692 от 22.12.2016г.148.77 KB относно:Предварително съгласие на основание чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за ПУП - Парцеларен план за железопътно трасе в землищата на с. Воденичарово, с. Самуилово и с. Михайлово, Община Стара Загора; Позиция 5 –„Модернизация на пътен участък Оризово – Михайлово, във връзка с проект: „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – фаза 2“./съгласно приложени регистри, съгласувани с Общинска служба по земеделие, гр. Стара Загора/ по заявление вх. № 10-01-5982 от 11.11.2016 г. от ДП“ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

pdfРешение № 693 от 22.12.2016г.225.14 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с ид. 68850.138.8 в местност “Герена“ по КККР на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-333 от 15.11.2016 год.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.138.8, през ПИ с ид. 68850.316.280 – „за второстепенна улица“ и ПИ с ид. 68850.138.290 – „пасище“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-6052/ 15.11.2016 г.
Предварително съгласие за промяна предназначението на част от „пасище“ с ид. 68850.138.290, за изграждане на пътна връзка до ПИ № 68850.138.8 в местност “Герена“, землище гр. Стара Загора, Заявление № 10-01-6052 от 15.11.2016 г.

pdfРешение № 694 от 22.12.2016г.215.39 KB относно:Предварително съгласие за изготвяне проект за промяна на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 97/ 25.01.1999г в обхват: УПИ ХІ-1034, КОО и УПИ Х - Жил. стр-во в кв. 54а.

pdfРешение № 695 от 22.12.2016г.139.04 KB относно:Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.200.33 - „за селскостопанск, горски, ведомствен път“ в местност “Сейрекова нива“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление с р. № 10-01-5842 от 03.11.2016 г.

pdfРешение № 696 от 22.12.2016г.216.62 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ № 212 002 в местност „Воденицата“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-331/ 14.11.2016 г.

pdfРешение № 697 от 22.12.2016г.214.49 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.49.45 в местност „Каймака“ по КККР на землище гр. Стара Загора, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-346 от 22.11.2016 г.

pdfРешение № 698 от 22.12.2016г.138.36 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037 041 в местност „Къньов трап“ по КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-323 от 08.11.2016 год.

pdfРешение № 699 от 22.12.2016г.138.24 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 042 020 в местност „Боба корсу“ по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-372 от 08.12.2016 год.

pdfРешение № 700 от 22.12.2016г.154.95 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот с идентификатор № 68850. 301.275, местност „Асанов трап“ по кадастралната карта на град Стара Загора във връзка със заявление вх.№ 19-11-250/25.10.2016 г.

pdfРешение № 701 от 22.12.2016г.216.09 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външeн водопровод за ПИ с идентификатор 68850.258.70 в местност „Съборената кюприя“ по КККР на землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 702 от 22.12.2016г.216.75 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно водозахранване на ПИ № 085 016 в местност „Кокарджик“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

pdfРешение № 703 от 22.12.2016г.214.96 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 207 015 в местност “Ишекър“ по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.

pdfРешение № 704 от 22.12.2016г.214.96 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 009 035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора.

pdfРешение № 705 от 22.12.2016г.212.91 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външeн водопровод на ПИ № 009 035 по КВС на землище с. Ново село, Община Стара Загора.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...