Решения от Протокол № 18 от 30.01.2017

06 Февруари 2017

pdfРешение № 706 от 30.01.2017598.45 KB относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 год.

pdfРешение № 707 от 30.01.2017г.259.29 KB относно: Приемане на бюджета за 2017 година на Община Стара Загора

pdfРешение № 708 от 30.01.2017г.205.01 KB относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Стара Загора за 2016г.

pdfРешение № 709 от 30.01.2017г.253.68 KB относно: Приемане на Наредба на Община Стара Загора за водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие – второ четене

pdfРешение № 710 от 30.01.2017г.371.13 KB относно: Приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора – второ четене

pdfРешение № 711 от 30.01.2017г.215.15 KB относно: Допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора – второ четене

pdfРешение № 712 от 30.01.2017г.211.3 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове – първо четене.

pdfРешение № 713 от 30.01.2017г.252.66 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2017 г.

Решение № 714 от 30.01.2017г. относно: Издаване от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД на месечна абонаментна карта за десет еднопосочни пътувания до населени места на територията на община Стара Загора.

pdfРешение № 715 от 30.01.2017г.208.06 KB относно: Одобряване на нов Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора за 2017г.

pdfРешение № 716 от 30.01.2017г.206.74 KB относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2016 година

pdfРешение № 717 от 30.01.2017г.215.29 KB относно: Допълнение и изменение на Решение № 637, Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 24.11.2016 год. относно пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

pdfРешение № 718 от 30.01.2017г.263.66 KB относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център – I” ЕООД град Стара Загора

pdfРешение № 719 от 30.01.2017г.264 KB относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център – I”ЕООД град Стара Загора

pdfРешение № 720 от 30.01.2017г.218.9 KB относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД град Стара Загора

pdfРешение № 721 от 30.01.2017г.219.93 KB относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности” ЕООД град Стара Загора

pdfРешение № 722 от 30.01.2017г.215.83 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 28.02.2017г., при липса на кворум 16.03.2017г.

pdfРешение № 723 от 30.01.2017г.216.84 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Боксов клуб Стара Загора“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

pdfРешение № 724 от 30.01.2017г.219.2 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС – АСКЕН“ и СНЦ „ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС – БОРУЙ“, гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

pdfРешение № 725 от 30.01.2017г.218.19 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „ КЛУБ СКОКОВЕ БАТУТ ДОБРИ КОСТИН“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост

pdfРешение № 726 от 30.01.2017г.259.19 KB относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2017-2018 година.

pdfПриложение 1 към Решение № 7263.08 MBpdfПриложение 2 към Решение № 726255.81 KBpdfПриложение 3 към Решение № 726163.04 KB

pdfРешение № 727 от 30.01.2017г.210.77 KB относно: Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за имот № 000192 в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

pdfРешение № 728 от 30.01.2017г.211.32 KB относно: Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за имот № 000045 в землището на с. Борово, Община Стара Загора

pdfРешение № 729 от 30.01.2017г.207.46 KB относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Виктория Георгиева Загорова – Иванова

pdfРешение № 730 от 30.01.2017г.216.23 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ513 в кв. 505-„Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

pdfРешение № 731 от 30.01.2017г.212.43 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ26 в кв. 52 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

pdfРешение № 732 от 30.01.2017г.212.07 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ160 в кв. 14 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

pdfРешение № 733 от 30.01.2017г.219.14 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 26, вх. Д, ет. 7, апартамент № 125 на настанен в него наемател.

pdfРешение № 734 от 30.01.2017г.221.5 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. П. Евтимий“ № 82, на настанен в него наемател

pdfРешение № 735 от 30.01.2017г.221.67 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода“ № 1, на настанен в него наемател

pdfРешение № 736 от 30.01.2017г.218.63 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVАПК в кв. 5, по плана на с. Калояновец, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 737 от 30.01.2017г.217.83 KB относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 9 по плана на с. Остра могила, община Стара Загора на собственик на законно построена сграда

pdfРешение № 738 от 30.01.2017г.220.23 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.162.1 по КККР на местност „Берекет могила“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-09-88 от 29.03.2016 год.

pdfРешение № 739 от 30.01.2017г.221.17 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 086010 по КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80 от 21.03.2016 год.

pdfРешение № 740 от 30.01.2017г.219.74 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-60 от 29.03.2016 год.

pdfРешение № 741 от 30.01.2017г.217.16 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ № 013037 и ПИ № 013038 по КВС на местност „Узана“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154 от 31.05.2016 год.

pdfРешение № 742 от 30.01.2017г.218.12 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.256.121 и ПИ № 68850.256.161 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-5 от 04.01.2017 год.

pdfРешение № 743 от 30.01.2017г.218.88 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.256.59, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-2 от 04.01.2017 год.

pdfРешение № 744 от 30.01.2017г.218.28 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.256.51 и, ПИ № 68850.256.52 в местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-5 от 04.01.2017 год.

pdfРешение № 745 от 30.01.2017г.218.56 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.250.23, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-6 от 04.01.2017 год.

pdfРешение № 746 от 30.01.2017г.218.84 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 68850.26.12, местност „Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-4 от 04.01.2017 год.

pdfРешение № 747 от 30.01.2017г.217.32 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 108 012 в местност „Под медвен“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-7 от 04.01.2017 г.

pdfРешение № 748 от 30.01.2017г.217.75 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 112 006 в местност „Герена“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-147 от 25.05.2015 г.

pdfРешение № 749 от 30.01.2017г.218.57 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.258.436 в местност “Съборената кюприя“ от землище гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ I 9530 в кадастрален район 258 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-374 от 09.12.2016 год.

pdfРешение № 750 от 30.01.2017г.217.03 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.264 по КККР на местност “Съборената кюприя“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-378 от 13.12.2016 год.

pdfРешение № 751 от 30.01.2017г.215.8 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.144 по КККР на местност “Бойчо бунар“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-400 от 27.12.2016 год.

pdfРешение № 752 от 30.01.2017г.215.98 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089008 в местност „Козу кулак“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-364 от 06.12.2016 год.

pdfРешение № 753 от 30.01.2017г.215.89 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 088043 в местност „Козу кулак“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-354 от 29.11.2016 год.

pdfРешение № 754 от 30.01.2017г.216.51 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.116.229 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-379 от 13.12.2016 г.

pdfРешение № 755 от 30.01.2017г.216.51 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 000 812 в местност „Плоска могила“ по КВС на землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-380 от 13.12.2016 год.

pdfРешение № 756 от 30.01.2017г.216.75 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.37 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-12 от 06.01.2016 г.

pdfРешение № 757 от 30.01.2017г.217.56 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.199.7 в местност “Дечев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора“.

pdfРешение № 758 от 30.01.2017г.215.63 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 058 030 по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...